آزمايش تعيين چگالی نسبی
Specific Gravity Of Soil Solids))

مقدمه :
مقصود از توده ويژه خاک(چگالی نسبی)نسبت وزن مخصوص جامد خاک به وزن مخصوص آب تعريف ميشود.
دامنه تغييرات چگالی نسبی برای خاک های مختلف متفاوت است.روش تعيين چگالی نسبی در اين آزمايش مربوط به خاک هايي است که از 4.75 ميلی متر کوچکترند يا بعبارت ديگر از الک نمره 4 عبور داده شده اند.ما در اين آزمايش از خاکی استفاده می کنيم که از الک 200 عبور داده شده است.

وسايل آزمايش:
1. پيکنومتر 50 ميلی ليتر.
2. ترازوی با دقت 0.01.
3. آب مقطر.
4. چراغ شعله با پايه.
5. خاک خشک رد شده از الک 200.
6. دماسنج و کاردک.

روش انجام آزمايش:
برای انجام آزمايش از وسيله ای به نام پيکنومتر استفاده می شود.پيکنومتر ظرف کوچکی است که حجم آن در درجه حرارت خاص در آزمايشگاه تعيين شده است. از 100 گرم خاک رد شده از الک 200 دو نمونه 5 تا 10 گرمی جدا می کنيم و آزمايش را دو بار انجام می دهيم.از تميز و خشک بودن پيکنومتر اطمينان حاصل می کنيم.حجم پيکنومتر ثابت است.وزن پيکنومتر خالی را بدست آورده وثبت می کنيم.پيکنومتر را به اندازه 50 ميلی ليتر از آب پر می کنيم و وزن آب و پيکنومتر را بدست می آوريم.بايد توجه داشت که درجه حرارت در حين آزمايش ثابت باشد.استاندارد دمای 20 درجه سلسيوس می باشد خاک مورد نظر را به داخل پيکنومتر ريخته وتا پيکنومتر آب مقطر به آن اضافه می کنيم. در مر حله بعد بايد هوای داخل محلول خاک و آب را به شيوه ای جدا کنيم.يکی از روش های متداول که در آزمايشگاه از آن استفاده ميکنيم حرارت دادن به پيکنومتر می باشد.به اين صورت که پيکنومتر را بر روی حرارت ملايم 5 تا 15 دقيقه حرارت می دهيم و همزمان با حرارت دادن پيکنومتر را به طور مستمر تکان می دهيم.البته چنان چه زياد حرارت ببيند ممکن است خاک به حالت جوشش و غليان در آيد . اين مرحله از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و غالب خطاهای بدست آمده در اين آزمايش مربوط به عدم خروج هوای محبوس ميباشد.آب مقطر عاری از هوا را به پيکنومتر اضافه می کنيم . سپس وزن پيکنومتر و آب و خاک را اندازه ميگيريم.عمليات فوق را برای خاک شماره 2 نيز به همين صورت تکرار می کنيم و اعداد به دست آمده را در جدول ثبت می کنيم.
محاسبات :
چگالی نسبی دو خاک 1 و2 را محاسبه می کنيم.
با توجه به نتايج بدست آمده Gs را با توجه به ميانگين دو عدد بالا در آزمايشات 2.55 در نظر گرفته شده است.