برخلاف اين واقعيت که غالب کارشناسان دفتر فني حتي از اسم تهيه آناليز واهمه دارند، پروسه آناليز، بسيار لذت*بخش است و مي*توان با ساده*سازي، آناليز انواع آيتم*ها و انواع پروژه*ها را به*راحتي انجام داد. فقط کافيست روال تهيه آناليز به*درستي آموخته شود در اين صورت مي*توان هر نوع پروژه*اي را آناليز نمود.
در این دوره آموزش نرم افزار تدکار، به*صورت گام*به*گام تمام موارد قابل*توجه در آناليز آموزش داده*شده است و به*قدري اين مساله با ساده*سازي پيش برده شده که هر کارشناسي با هر سابقه کاري مي*تواند با دنبال کردن اين پکیج آموزش پیشنهاد قیمت در مناقصات، آناليز را به*صورت حرفه*اي بياموزد. همان*گونه که از نام اين پکيج آموزشي نيز پيداست اين پکيج بر مبناي يک پروژه راهسازي پايه*ريزي شده است ولي منطق و روال آناليز تمام پروژه*ها يکسان است و شما با يادگيري محتواي اين پکيج مي*توانيد هر پروژه*اي را آناليز نماييد فقط کافي ست که به نکات اشاره*شده در اين پکيج دقت کنيد و آن*ها را به زمينه فعاليت خود تعميم دهيد.

مخاطبین پکیج آموزش نرم افزار تدکار چه کسانی هستند؟
شرکت*هاي پيمانکاري فعال در حوزه پروژه*هاي عمراني

1-کارشناسان دفتر فني شرکت*هاي پيمانکاري: در شرکت*هاي پيمانکاري فعال درزمينه پروژه*هاي عمراني، به هنگام ارائه پيشنهاد قيمت يک پروژه*اي، آناليز، تجزيه*وتحليل پروژه به کارشناسان واحد دفتر فني مستقر در شرکت سپرده مي*شود و کارشناسان موظف هستند که با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، اين وظيفه محول شده را با دقت تمام انجام دهند؛ بنابراين لازم است ابتدا به اصول و مفاهيم آناليز و پيشنهاد قيمت و همچنين به بخشنامه*هاي مرتبط ابلاغي سازمان برنامه*وبودجه اشرافيت داشته باشند تا بتوانند از عهده اين امر به*خوبي برآيند.
2-مدير پروژه يا مديرعامل شرکت:اگر شرکت*هاي پيمانکاري داراي دفتر فني مستقر در شرکت خود نباشند و مديرعامل شرکت خود اقدام به تهيه آناليز نمايد و يا حتي ممکن است دفتر فني داشته باشند ولي به دليل اينکه قيمت پيشنهادي ارائه*شده بسيار حساس بوده و بايد تا زمان گشايش پاکت پيشنهاد قيمت، کاملاً محرمانه باقي بماند ممکن است آناليز را به واحد دفتر فني مستقر در شرکت خود بسپارند ولي نهايي کردن قيمت را خودشان به عهده بگيرند بنابراين نه*تنها بايستي دفتر فني شرکت به اين امر تسلط داشته باشد، فردي که مسئول نهايي کردن قيمت مي*باشد که ممکن است مدير پروژه و مديرعامل شرکت باشد نيز بايستي کاملاً بر مفاهيم آناليز تسلط داشته باشد تا بتواند به*راحتي تشخيص دهد که چگونه بايد آناليز تهيه*شده توسط دفتر فني خود را نهايي نمايد و لازمه اين کار آموزش آناليز مي*باشد.
***تمام پيمانکاراني که به*عنوان مناقصه گر، در مناقصات شرکت مي*کنند و يا حتي در پروژه*اي قصد عقد قرارداد براي اجراي يک پروژه*اي را به روش ترک تشريفات مناقصه دارند بايستي قيمت*هاي پيشنهادي خود را به روشي درست و منطقي ارائه دهند که معيار درست بودن، رعايت بخشنامه*هاي ابلاغي سازمان برنامه*وبودجه در قيمت ارائه*شده است و معيار منطقي بودن لحاظ کردن تمام هزينه*هاي و جوانب کار در قيمت پيشنهادي مي*باشد. به*علاوه مناقصه گران بايستي آناليزي ارائه دهند که به*راحتي بتوانند در صورت بررسي آناليز توسط کميته فني بازرگاني کارفرما از آناليز خود دفاع کنند چه*بسا در پروژه*هاي بسياري پيمانکاران زيادي نتوانسته*اند از آناليز خود دفاع کنند و قيمت پيشنهادي آن*ها توسط کارفرما مردود اعلام*شده است. پس براي شرکت*هاي پيمانکاري فعال درزمينه پروژه*هاي عمراني لازم هست که آناليزهاي خود را به*درستي ارائه دهند تا هم از بابت درست و منطبق بودن قيمت*هاي پيشنهادي*شان بر بخشنامه*هاي ابلاغي سازمان اطمينان حاصل نمايند و هم تمام جوانب را در قيمت پيشنهادي در نظر بگيرند و با ارائه قيمت*هاي منطقي هم شانس برنده شدن خود را بالا ببرند و پس از برنده شدن در زمان اجراي پروژه، دچار ضرر و زيان نشوند.
شرکت*هاي مهندسين مشاور فعال در حوزه پروژه*هاي عمرانيطبق محتواي بخشنامه*هاي مربوط به آناليز، بايد جداول موضوع اين بخشنامه*ها پس از تکميل قسمت*هاي مربوط به برآورد توسط واحد برآورد کننده، در اسناد مناقصه ارائه گردد. در پروژه*هاي سه عاملي (پيمانکار، مشاور و کارفرما) کارشناسان برآورد کننده دفتر فني مستقر در شرکت*هاي مهندسين مشاور اين وظيفه را به عهده*دارند؛ بنابراين لازم است که اشرافيت کامل به بخشنامه*ها داشته باشند تا بتوانند جداول مربوط را به*درستي تهيه و ضميمه اسناد مناقصه نمايند. همچنين درصورتي*که مناقصه گران به سؤال يا موردي برخورد نمودند به دليل اشرافيت به اين موضوع به*راحتي مي*توانند پاسخ سؤالات مطرح*شده از سوي مناقصه گران در اين زمينه را ارائه دهند. از طرفي ممکن است کارفرما بررسي آناليز را به اين شرکت مشاور بسپارد بنابراين بايد کارشناسان شرکت مهندسين مشاور اين تخصص و توانايي را داشته باشند که قيمت*هاي ارائه*شده توسط پيمانکاران را به*درستي بررسي نموده و در اين خصوص اعلام نظر نمايند.
دستگاه*هاي اجرايي فعال در حوزه پروژه*هاي عمراني
در پروژه*هاي دوعاملي (پيمانکار، کارفرما) به دليل عدم حضور مهندسين مشاور، خود دستگاه اجرايي وظيفه تهيه برآورد را به عهده دارد که اين امر به واحد دفتر فني مستقر در اين دستگاه اجرايي سپرده مي*شود؛ بنابراين کارشناسان اين واحد علاوه بر تهيه برآورد، وظيفه تهيه جداول آناليز را نيز طبق بخشنامه به عهده*دارند. از طرف ديگر دستگاه*هاي اجرايي موظف به بررسي و کنترل آناليزهاي ارائه*شده توسط مناقصه گران و مطابقت قيمت*ها با بخشنامه*هاي مربوط هستند تا با سنجش قيمت*هاي پيشنهادي ارائه*شده، پروژه*ها را به مناقصه گراني باقيمت*هاي واقعي و متناسب بسپارند و در صورت نياز، قيمت*هاي پيشنهادي را جهت بررسي به کميته فني بازرگاني ارجاع دهند (بخصوص در مناقصات دومرحله*اي) تا از اجراي پروژه*ها باکيفيت مناسب خاطرجمع شده و جلوي بسياري از اختلافات بعدي را بگيرند. پس لازم است کارشناسان دستگاه*هاي اجرايي مرتبط با اين امر، به تهيه آناليز بها اشرافيت داشته باشند.
نرم*افزار تدکار چيست و چرا اين نرم*افزار را براي آموزش انتخاب نموده*ايم؟
نرم*افزار تدکار، نرم*افزاري مناسب و منحصر بفرد درزمينه خدمات دفتر فني شامل تهيه متره، برآورد، صورت*وضعيت، تعديل و مابه*التفاوت مصالح هم براي پروژه*هايي فهرست*بهايي و هم قراردادهاي سرجمع، فهرست*بهاي تجميعي راه، آناليز، کنترل کارگاه و کنترل پروژه و دامنه قيمت*هاي متناسب پيشنهادي و بخشنامه*هاست که به*راحتي تمام نيازهاي يک دفتر فني را جوابگوست. چون کاربري نرم*افزار تدکار بسيار آسان بوده و تمام مراحل و مباحث پس از ساده*سازي کامل در نرم*افزار پياده شده است، بنابراين با انجام کمترين حجم عمليات توسط کاربر خروجي*هاي تخصصي و موردنياز را ارائه مي*دهد. اين نرم*افزار محصول شرکت مهندسي تدکار نرم*افزار مي*باشد که اين شرکت خود مشاور و مجري سامانه ملي فهرست*بها و تعديل (سافات) سازمان برنامه*وبودجه است و از سال 92 تمام فهرست*بهاها و شاخص*هاي تعديل از طريق اين سامانه تهيه و آماده ابلاغ مي*گردد. به*علاوه اين نرم*افزار در سطح کشور داراي کاربران زيادي بوده و در ارگانهاي دولتي و شرکت*هاي مهندسين مشاور از اين نرم*افزار هم در تهيه برآورد و هم در رسيدگي به صورت*وضعيت و تعديل استفاده مي*شود. با توجه به خصوصيات ذکرشده ما نرم*افزار تدکار را براي اين آموزش انتخاب نموديم.