اثرات لجن فاضلاب بر زيست پالايي خاکهاي آلوده به نفت خام

شريفي حسيني سارا*,چرم مصطفي,معتمدي حسين,كامران فر ايمان

* گروه پ*ژوهشي حاصلخيزي خاك و توسعه پايدار جهاد دانشگاهي خوزستاندر طول جنگ بيش از 6 تا 8 ميليون بشکه نفت خام در خليج فارس ريخته شد و مقادير عظيمي از اين آلودگي ها به خاک خوزستان منتقل گرديد. وجود اين خاکهاي آلوده يک خطر جدي براي محيط زيست به شمار رفته و اصلاح آنها امري ضروري است. براي دستيابي به اين مهم روش زيست پالايي شامل کنترل، کاهش و حذف آلودگي از محيط زيست با استفاده از افزايش فعاليتهاي بيولوژيکي محيط، مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بررسي نفت خام با غلظت 1000 ميلي گرم بر کيلوگرم بر سطح خاک اسپري شد و سپس لجن فاضلاب به عنوان تيمار غذايي در 3 سطح 0، 50 و 100 تن در هکتار يا به ترتيب 0، 100 و 200 گرم در 5 کيلوگرم خاک اضافه شد. نمونه برداري از ظروف پس از مدت زمان 5 و 10 هفته ماندگاري در شرايط رطوبتي و هوادهي مناسب انجام شد. شمارش باکتري هاي هتروتروفيک تجزيه کننده هيدروکربن با استفاده از روش MPN، درصد کاهش نفت از طريق استخراج به وسيله دستگاه سوکسيله و اندازه گيري به وسيله گروماتوگرافي گازي انجام شد. نتايج نشان داد که جمعيت باکتري هاي هتروترفيک تجزيه کننده در نمونه شاهد از مقدار 6×103 کلوني در واحد بر گرم خاک به حدود 2×1010 رسيد و نسبت C/N در خاک از 6 به کمتر از 3 کاهش يافت. تيمارهاي اعمال شده منجر به تجزيه 45 تا 60 درصد آلودگي نفتي خاک شدند و نتايج کروماتوگرافي گازي نيز کاهش در کليه مقادير نرمال آلکان ها و ايزوپرنوئيدها مانند فيتان و پريستان را نشان داد. همچنين نتايج حاکي از آن بود که اعمال تيمار لجن فاضلاب با غلظت 50 تن در هکتار (100 گرم لجن فاضلاب در 5 کيلوگرم خاک) به خاکهاي آلوده به نفت به مدت زمان 5 هفته، يک تيمار بهينه براي خاکهاي آلوده به نفت منطقه محسوب مي شود.

كليد واژه: زيست پالايي، باکتري هاي هتروتروفيک، کروماتوگرافي گازي، نرمال آلکان ها

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]