اثر آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي بر تغيير فاز مخلوط پودرهاي Ni-Cr-Al

شيراني اميررضا*,شكوه فر علي,عنايتي محمدحسين

* دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجدر اين كار پژوهشي، تركيبات Ni50Al50 و Ni25Cr25Al50 (at%) مورد آلياژسازي مكانيكي قرار گرفتند. تغييرات ساختاري ذرات پودر در طول آلياژسازي مكانيكي به وسيله آزمون پراش پرتو ايكس (XRD) بررسي گرديد. نتايج حاكي از تشكيل تركيب بين فلزي نانوكريستال NiAl منظم از تركيب Ni50Al50 پس از آلياژسازي مكانيكي و تركيب بين فلزي نانوكريستال (NiCr)Al از تركيب Ni25Cr25Al50 پس از آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي بود. ريخت شناسي و ريزساختار ذرات پودر با ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) مشخصه يابي شدند. نتايج نشان داد در مراحل نخستين آلياژسازي مكانيكي ساختار لايه اي از Ni،Cr و Al تشكيل شده كه با ادامه فرايند آلياژسازي، اين ساختار به محصول نهايي تغيير فاز داد.

كليد واژه: آلياژسازي مكانيكي، تركيب بين فلزي، مواد نانوساختار، CrNiAl

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]