ارزيابي ريزجدايش در حين انجماد دندريتي آلياژ دوتايي با كاربرد روش ميدان فازي و شبيه هاي تحليلي

براتي هادي*,ابوطالبي محمدرضا,شبستري سعيد

* دانشکده مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت ايراندر اين پژوهش، ريزجدايش در انجماد جهت دار دندريتي با كاربرد شبيه سازي به وسيله روش ميدان فازي و شبيه هاي تحليلي موجود مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه نتايج بدست آمده از شبيه سازي عددي و حل معادله هاي تحليلي نشان داد که در شرايط مورد بررسي، روابط تحليلي مقاديري بيش از آن چه از راه شبيه سازي بدست آمده را پيش بيني کرده اند. اين امر هم براي شرايط وجود نفوذ در جامد هم عدم وجود آن صادق بوده است. هم چنين، در محدوده اي از کسر جامد، نتايج شبيه سازي و شبيه هاي تحليلي تطابق مناسبي دارند که با زياد شدن کسر جامد اختلاف بين آن ها افزايش مي يابد.

كليد واژه: ريزجدايش، انجماد دندريتي، روش ميدان فازي، شبيه سازي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]