استانداری مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و۱۹دستگاه اجرایی در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی*وتخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه*های اجرایی در نظر دارداز محل سهمیه*های اختصاص یافته از محل مجوز شماره۴۹۹۴۹/۲۰۰مورخ ۱/۱۰/۸۹ و۸۲۹۴۶/۹/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۸۸ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ومجوز شماره ۱۰۴۹۷۲/۱۴۰۶ مورخ ۳۱/۶/۸۵ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(وقت )ومجوزشماره ۱۹۴۸۲/۶/۸۹ مورخ ۲/۳/۸۷ دفتر منابع انسانی استانداری مرکزی تعداد ۵۷ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی*، تخصصی و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.
ردیف دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز
زن مرد
۱ فرهنگ و ارشاد کارشناس امور هنری اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس در یکی از رشته**های تحصیلی هنری تخصصی (مرتبط با موسیقی )
۲ اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی مسئول امور تربیت بدنی وفس - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در یکی از رشته**های تربیت بدنی
۳ مسئول امور تربیت بدنی خنداب - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در یکی از رشته**های تربیت بدنی
۴ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نقشه بردار فراهان - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: مهندسی عمران (نقشه*برداری، فتوگرامتری، سیستم*های اطلاعات جغرافیایی GIS) مهندسی نقشه*برداری ( کارتوگرافی، ژئودزی)، نقشه*برداری هوایی، عکسبرداری هوایی
۵ کارشناس ثبت اسنادواملاک آشتیان √ √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی گروه حقوق :حقوق، حقوق جزا و جرم*شناسی، حقوق کیفری و جرم*شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم*شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی و حقوق بین*الملل و معارف
۶ کارشناس ثبت اسنادواملاک ساوه √ √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی گروه حقوق: حقوق، حقوق جزا و جرم*شناسی، حقوق کیفری و جرم*شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم*شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی و حقوق بین*الملل و معارف
۷ کار و امور اجتماعی کارشناس روابط کار ساوه - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس، فوق*لیسانس یا دکتری در یکی از رشته*های تحصیلی: گروه حقوق: حقوق، حقوق جزا و جرم*شناسی، حقوق کیفری و جرم*شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم*شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی و حقوق بین*الملل.
۸ اداره کل دامپزشکی استان مرکزی دامپزشک کمیجان - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک دکتری دامپزشکی
۹ دامپزشک اراک - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک دکتری دامپزشکی
۱۰ دامپزشک شازند - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک دکتری دامپزشکی
۱۱ دامپزشک خنداب - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک دکتری دامپزشکی
۱۲ اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی کارشناس امور مالیاتی اراک - √ ۳ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: حسابداری- مدیریت(صنعتی، بازرگانی، دولتی)- اقتصاد- امور مالی
۱۳ کارشناس امور مالیاتی زرندیه - √ ۱
۱۴ کارشناس امور مالیاتی خنداب - √ ۱
۱۵ گمرکات استان مرکزی حسابدار اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی
۱۶ سازمان بازرسی استان مرکزی کارشناس بازرسی ونظارت اراک - √
دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: علوم اجتماعی (گرایش*های پژوهشگری اجتماعی، ارتباطات علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی)
۱۷ کارشناس بازرسی ونظارت اراک √ √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری (پزشک عمومی)
۱۸ سازمان انتقال خون استان مرکزی مسئول امور انتقال خون ساوه √ √ ۲ دارا بودن مدرک فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی، پرستاری، میکروبیولوژی
۱۹ پزشک ساوه √ √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی
۲۰ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی برنامه نویس سیستم اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک حداقل لیسانس در رشته*های کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، مهندسی سیستم، انفورماتیک، علوم کامپیوتر
۲۱ حسابدار اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک حداقل لیسانس در رشته*های امور مالی و حسابداری، امور اداری و مدیریت،* مدیریت (صنعتی، دولتی، بازرگانی)
۲۲ اداره کل هواشناسی استان مرکزی هواشناس ساوه - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: هوا شناسی( همه گرایش*ها)، فیزیک ( گرایش هواشناسی یا حالت جامد)، ریاضی (محض یا کاربردی)، شیمی*(محض یا کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، جغرافیایی طبیعی اقلیم شناسی
۲۳ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی کارشناس حقوقی محلات - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۴ کارشناس اوقاف آشتیان - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری) ، جامعه شناسی ، حقوق ، الهیات و معارف اسلامی
۲۵ سازمان پزشکی قانونی استان پزشک اراک √ √ ۱ مدرک تحصیلی دکتری پزشکی عمومی
۲۶ کاردان پزشکی قانونی دلیجان √ √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: پرستاری و علوم آزمایشگاهی دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته*های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی، هوشبری، تکنسین اتاق عمل
۲۷ اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی مهندس راه وساختمان اراک - √ ۲ لیسانس عمران
۲۸ سازمان جهاد کشاورزی استان کارشناس حقوقی تفرش - √ ۱ لیسانس و بالاتر در رشته حقوق
۲۹ کارشناس حقوقی خنداب - √ ۱ لیسانس و بالاتر در رشته حقوق
۳۰ کارشناس امور باغبانی خنداب - √ ۱ لیسانس و بالاتر در رشته باغبانی
۳۱ کارشناس دامپروری خنجین - √ ۱ لیسانس و بالاتر در رشته دامپروری
۳۲ کارشناس دامپروری آشتیان - √ ۱ لیسانس و بالاتر در رشته دامپروری
۳۳ استانداری مرکزی کارشناس عمران ونوسازی روستاها فرمانداری خنداب - √ ۲ دکتری،فوق لیسانس،لیسانس در یکی از رشته*های عمران وآبادانی روستاها،مهندس عمران روستایی، عمران آبیاری وآبادانی
۳۴ کارشناس عمران ونوسازی روستاها بخشداری فراهان* - √ ۱ دکتری،فوق لیسانس،لیسانس در یکی از رشته*های عمران وآبادانی روستاها،مهندس عمران روستایی، عمران آبیاری وآبادانی
۳۵ مهندس راه وساختمان بخشداری فراهان* - √ ۱ فوق لیسانس ،لیسانس در رشته مهندسی عمران کلیه گرایش*ها
۳۶ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی کارشناس جنگل و مرتع فراهان - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی منابع طبیعی با گرایش*های جنگل و مرتع، مرتع و آبخیزداری، علوم جنگل، مرتع*داری، مهندسی تولیدات گیاهی و گیاه پزشکی، محیط زیست ، بیابان زدایی، صنایع چوب و کاغذ
۳۷ کارشناس جنگل و مرتع کمیجان - √ ۱
۳۸ کارشناس جنگل و مرتع محلات - √ ۱
۳۹ کارشناس جنگل و مرتع زرندیه - √ ۲
۴۰ کارشناس جنگل و مرتع ساوه √ √ ۱
۴۱ کارشناس امورزمین دلیجان - √ ۱
۴۲ کارشناس حقوقی زرندیه - √ ۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حقوق
۴۳ کارشناس حقوقی ساوه - √ ۱
۴۴ اداره کل تبلیغات اسلامی* کارگزین کمیجان - √ ۱ دارا بودن مدرک لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی : مدیریت (دولتی ،صنعتی ،بازرگانی ،اقتصادی ،علوم اداری وسیستم*ها)
۴۵ *آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی مربی آموزش فنی وحرفه ای اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس در رشته عمران بجز نقشه برداری و سنجش از راه دور یا دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر در رشته عمران ، شهر سازی، معماری ، مدیریت پروژه و ساخت
۴۶ مربی آموزش فنی وحرفه ای اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات، ساخت و تولید) مهندسی مواد(متالوژی صنعتی) یا دارا بودن فوق لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی مواد (شناسایی و روش ساخت، شکل دادن فلزات) ، جو.شکاری (استخراج فلزات)، مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
۴۷ مربی آموزش فنی وحرفه ای آشتیان - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات، ساخت و تولید ) یا دارا بودن فوق لیسانس و بالاتر در رشته مکانیک (طراحی جامدات، طراحی کاربردی، سیستم محرکه خودرو)
۴۸ مربی آموزش فنی وحرفه ای محلات - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی برق (قدرت – کنترل) یا دارا بودن فوق لیسانس یا بالاتر در رشته مهندسی برق (قدرت – کنترل بیوالکتریک)
۴۹ مربی آموزش فنی وحرفه ای تفرش - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی برق (قدرت – کنترل) یا دارا بودن فوق لیسانس یا بالاتر در رشته مهندسی برق (قدرت – کنترل بیوالکتریک)
۵۰ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی حسابدار تفرش - √ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس یا فوق*لیسانس در یکی از رشته*های تحصیلی: مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی
۵۱ برنامه نویس سیستم اراک - √ ۱ دارا بودن مدرک حداقل لیسانس در رشته*های کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار، مهندسی سیستم، انفورماتیک، علوم کامپیوتر
*با توجه به اینکه چارت تشکیلاتی فرمانداری شهرستان جدیدالتا سیس فراهان تاکنون ابلاغ نگردیده است لذا محل خدمت بخشداری فراهان ذکر گردیده است .
* پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی مربی آموزش فنی وحرفه ای ملزم به طی دوره پداگوژی وارتقا ء مهارت ( درمرکز تربیت مربی کرج به مدت حداقل ۳ماه) میباشند.
۱-شرایط عمومی*استخدام :
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی*کشور مصرح در قانون اساسی
۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی*ایران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی*ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی*یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می*شود.
۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۸/۱-داوطلبان استخدام نبایدمستخدم رسمی،ثابت وپیمانی دستگاههای دولتی ویابازخریدخدمت باشند.
۲- شرایط اختصاصی استخدام :
۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدودکترای حرفه ای ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه*های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که در جبهه*های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت و جبهه*های نبرد حق علیه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان ، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی*باشند. شامل: همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال
ج) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (۵۰ درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت داشند از شرایط حداکثر سن معاف می*باشند.
د)داوطلبانی که به صورت غیر رسمی*و تمام وقت در دستگاه*های دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی*آنها
۳- مهلت ثبت نام :
متقاضیان استخدام میتوانند ازروز شنبه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰تا ساعت ۲۴ روز دو شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰با مراجعه به آدرس: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.
۴- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
قبل از ثبت نام تهیه رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال به حساب شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی*ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی*و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می*پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می*باشند.) الزامی*است .
۱/۴ : ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی استانداری به آدرس: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] به شرح ذیل انجام می*گیرد:
- ورود به پایگاه اینترنتی
- مطالعه کامل آگهی و تکمیل فرم ثبت نام و تایید آن
- دریافت کد رهگیری
- چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضای آن پس از چاپ که حاوی اطلاعات وارد شده توسط داوطلب می*باشد
۲/۴- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی (الکترونیکی) :
-تکمیل فرم درخواست شغل به همراه اسکن یک قطعه عکس
تذکر : یکی از اقلام اطلاعاتی لازم برای ثبت نام ، فایل تصویر فرد داوطلب می*باشد. بنابراین لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به پایگاه اینترنتی ثبت نام الکترونیکی، فایل مربوط به عکس خود را مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند.
• فایل عکس ۴*۳ و به صورت ۲۵۶ Grayscale و با درجه وضوح dpi 100 و با فرمت jPG ذخیره شده باشد.
• حجم فایل ارسالی عکس باید کمتر از ۷۰ کیلو بایت باشد.
• عکسی که تصویر از روی آن تهیه می*شود لازم است تمام رخ بوده و در سالجاری تهیه شده باشد.
• ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ * ۳۰۰ پیکسل باشد.
• تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد .
*هر داوطلب تنها امکان یکبار ثبت نام راداردودر صورت هرگونه اشتباه در ثبت اطلاعات امکان ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت .ثبت نام به صورت ناقص ویا به هر نحوغیر از ثبت نام از طریق وب سایت فوق مورد قبول نبوده ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
۳/۴ – مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی*:
داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی*موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از به آدرس: تهران –صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۳۱۳۹ ارسال نمایند.
- اصل رسید بانکی
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- تصویر کارت ملی
- تصویر تمام صفحات شناسنامه
- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی*یا معافیت دائم (ویژه برادران)
- تصویر مدارک دال بر بومی*بودن
- تصویر مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
- تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۵- زمان و نحوه دریافت کارت آزمون :
- داوطلبین می*بایست با استفاده از کد رهگیری که پس از ثبت نام در سایت آزمون استخدامی*دریافت نموده اند از روز سه شنبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۰تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۰ به سایت[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] مراجعه وکارت ورود به جلسه برگزاری آزمون (شامل زمان ومکان برگزاری آزمون ) را دریافت نمایند.
ضمنا ، در روز آزمون همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت ملی برای کلیه داوطلبین الزامی*است .
لازم به ذکر است ،:کارت ورود به جلسه آزمون به هیچ عنوان از طریق استانداری ویا دستگاه*های اجرایی توزیع نمیگردد.
نتایج مرحله ولیه آزمون پس از تایید معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ودفتر منابع انسانی استانداری مرکزی (حدود یک ماه پس از انجام آزمون)در پایگاه اینترنتی استانداری مرکزی به آدرس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۶- تاریخ برگزای آزمون :
آزمون استخدامی*در روز جمعه مورخ ۷/۵/۱۳۹۰ درزمان و محل قید شده در کارت داوطلبان انجام میپذیرد .هرگونه تغییرات احتمالی زمان آزمون استخدامی*از طریق سایت استانداری مرکزی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
مواد آزمون عبارتند از:
۱/۶- آزمون توانمندیهای عمومی*شامل : ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی عمومی*۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی*۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (۱۰۰) سوال چهارگزینه ای طراحی خواهد شد.
تبصره : اقلیتهای دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی*معاف می*باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می*شود.
۲/۶- آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می*باشد.
۷- تذکرات:
۱- صددرصد استخدام از محل سهمیه استخدامی*مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی*اختصاص دارد.
تبصره: بومی*شامل افرادی می*شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی، راهنمائی و متوسطه را در محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی*یکی باشد نیز بومی*تلقی می*شوند.
توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز راپس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی*ارسال نمایند.
۲- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه*های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود.
۱/۲- از کل مجوز استخدامی*۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران بومی*اختصاص دارد که ۲۵درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می*توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
۲/۲- استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۳/۲- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۳- معلولین عادی بومی*به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
۴- انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی*(۶۰ درصد کل نمره آزمون) را کسب کرده اند به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد.
۵- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی*های عمومی*صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی*و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی*ایجاد نمی*کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت*های مقرر صورت می*پذیرد.
۶- کارکنان غیر رسمی*بومی*دستگاه*های اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهای بومی*شرکتی آنان به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲ درصد) و حداکثر (۲۰ درصد) کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی*به صورت جداگانه برخوردار برخوردار خواهند شد.
۷- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی*بومی*و نیروهای شرکتی بومی*دستگاه اجرایی استخدام کننده در آگهی داوطلبان بومی*و شاغلین غیر رسمی*بومی*مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود.
۸- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگا*ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر یا ارزش علمی*دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی*در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) میبایست به تائید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۱۰ – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان, مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی*حکم مزبور لغو و بلااثر می*گردد.
۱۱- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت.
برای ثبت نام اینجا را کلیک نمایید
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]