استفاده از مصالح جدید و به خصوص كامپوزیت*ها به جای فولاد در دهه اخیر در دنیا به شدت مورد علاقه بوده است. كامپوزیت*ها از یك ماده چسباننده (اكثراً اپوكسی) و مقدار مناسبی الیاف تشكیل یافته است. این الیاف ممكن است از نوع كربن، شیشه، آرامید و ... باشند، كه كامپوزیت حاصله به ترتیب، به نامAFRP, GFRP, CFRP خوانده می*شود. مهمترین حسن كامپوزیت*ها، مقاومت بسیار عالی آنها در مقابل خوردگی است. به همین دلیل كاربرد كامپوزیت*های FRP در بتن *آرمه به جای میلگردهای فولادی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
لازم به ذكر است كه خوردگی میلگرد در بتن مسلح به فولاد به عنوان یك مسئله بسیار جدی تلقی می*گردد. تاكنون بسیاری از سازه*های بتن*آرمه در اثر تماس و مجاورت با سولفاتها، كلرورها و سایر عوامل خورنده دچار آسیب جدی گردیده*اند، چنانچه فولاد به كار رفته در بتن تحت تنش*های بالاتر در شرایط بارهای سرویس قرار گیرند، این مسئله به مراتب بحرانی*تر خواهد بود. یك سازه بتن*آرمه معمولی كه به میلگردهای فولادی مسلح است، چنانچه در زمان طولانی در مجاورت عوامل خورنده نظیر نمك*ها، اسیدها و كلرورها قرار می*گیرد، قسمتی از مقاومت خود را از دست خواهد داد. به علاوه فولادی كه در داخل بتن زنگ می*زند، بر بتن اطراف خود فشار آورده و باعث خرد شدن آن و ریختن پوسته بتن می*گردد.
تاكنون تكنیك*هایی جهت جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن*آرمه توسعه داده شده و به كار رفته است كه در این ارتباط می*توان به پوشش میلگردها توسط اپوكسی، تزریق پلیمر به سطح بتن و یا حفاظت كاتدیك اشاره نمود. با این وجود هر یك از این روش*ها تا حدودی و فقط در بعضی از زمینه*ها موفق بوده*اند. به همین جهت به منظور حذف كامل خوردگی میلگردها، توجه محققین و متخصصین بتن*آرمه به حذف كامل فولاد و جایگزینی آن با مواد مقاوم در مقابل خوردگی معطوف گردیده است. در همین راستا كامپوزیت*های FRP (پلاستیك*های مسلح به الیاف) از آنجا كه به شدت در محیط*های نمكی و قلیایی در مقابل خوردگی مقاوم هستند، موضوع تحقیقات گسترده*ای به عنوان یك جانشین مناسب برای فولاد در بتن*آرمه، به خصوص در سازه*های ساحلی و دریایی گردیده*اند.
لازم به ذكر است كه اگر چه مزیت اصلی میلگردهای از جنس FRP مقاومت آنها در مقابل خوردگی است، با این وجود خواص دیگر كامپوزیت*های FRP نظیر مقاومت كششی بسیار زیاد (تا 7 برابر فولاد)، مدول الاستیسیته قابل قبول، وزن كم ، مقاومت خوب در مقابل خستگی و خزش، عایق بودن در مقابل امواج مغناطیسی و چسبندگی خوب با بتن، مجموعه*ای از خواص مطلوب را تشكیل می*دهد كه به جذابیت كاربرد FRP در بتن*آرمه افزوده*اند. اگر چه بعضی از مشكلات نظیر مشكلات مربوط به خم كردن آنها و نیز رفتار كاملاً خطی آنها تا نقطه شكست، مشكلاتی از نظر كاربرد آنها فراهم نموده*اند كه امروزه موضوع تحقیقات گسترده**ای به عنوان یك جانشین مناسب برای فولاد در بتن*آرمه، به خصوص در سازه*های ساحلی و دریایی گردیده*اند.
با توجه به آنچه كه ذكر شد ، بسیار به جاست كه در ارتباط با كاربرد كامپوزیت*های FRP در بتن* سازه*های ساحلی و دریایی مناطق جنوبی ایران و به خصوص منطقه خلیج*فارس، تحقیقات گسترده*ای صورت پذیرد. در همین راستا مناسب است كه تحقیقات مناسبی بر انواع كامپوزیت*های FRP (AFRP, CFRP, GFRP) و میزان مناسب بودن آنها برای سازه*های دریایی كه در منطقه خلیج*فارس احداث شده است، صورت پذیرد. این تحقیقات شامل پژوهش*های گسترده تئوریك بر رفتار سازه*های بتن*آرمه متداول در مناطق دریایی (به شرط آنكه با كامپوزیت*های FRP مسلح شده باشند) خواهد بود. در همین ارتباط لازم است كارهای تجربی مناسبی نیز بر رفتار خمشی، كششی و فشاری قطعات بتن*آرمه مسلح به كامپوزیت*های FRP صورت پذیرد.
لازم به ذكر است كه چنین تحقیقاتی در 10 سال اخیر در دنیا صورت گرفته كه نتیجه این تحقیقات منجمله آئین*نامه ACI-440 است كه در چند سال اخیر انتشار یافته است. با این وجود كامپوزیت*های FRP در ایران كماكان ناشناخته باقی مانده است و به خصوص كاربرد آنها در بتن*آرمه در سازه*های ساحلی و دریایی كاملاً دور از چشم متخصصین و مهندسین ایرانی بوده است. تحقیقاتی كه در این ارتباط صورت خواهد گرفت، می*تواند منجر به تهیه دستورالعمل و یا حتی آئین*نامه*ای جهت كاربرد FRP در بتن*آرمه به عنوان یك جسم مقاوم در مقابل خوردگی در سازه*های بندری و دریایی ایران گردد. این حركت می*تواند فرهنگ كاربرد این ماده جدید در بتن*آرمه ایران را بنیان گذارد و از طرفی منجر به صرفه*جویی* میلیاردها ریال سرمایه*ای *شود كهمتأسفانه همه ساله در سازه*های بتن*آرمه احداث شده در مناطق جنوبی ایران (به خصوص در مناطق بندری و دریایی)، به جهت خوردگی میلگردها و تخریب و انهدام سازه بتنی،به*هدرمی*رود.