اصلاح مدل نسل سوم طيفي موج WAVEWATCH-III جهت كاربرد در مناطق نزديك ساحل

بديعي پيمان,سيادت موسوي سيدمصطفي
÷WAVEWATCH-III يك مدل نسل سوم طيفي موج آب عميق است كه توسط بخش مدلسازي اقيانوسي اداره ملي اقيانوس شناسي و علوم جو آمريكا (NOAA) توسعه يافته است. در اين تحقيق با افزودن قابليت مدلسازي فرآيندهاي آب كم عمق و حذف برخي محدوديتها در مدل فوق قادر به كاربرد آن در كليه اعماق از مناطق عميق دور از ساحل تا نواحي كم عمق ساحلي شده ايم. شكست موج ناشي از كاهش عمق، استهلاك انرژي پس از شكست، و اندركنش سه تايي امواج مهمترين فرآيندهايي هستند كه در مدلسازي ملحوظ شده اند. محدوديتهاي موجود بر گامهاي زماني و عمق حداقل كه در كد مدل اصلي وجود داشت برداشته شده است تا بتوان از مدل اصلاح شده در نواحي ساحلي با تفكيك مكاني بالا استفاده نمود. نتايج شبيه سازيهاي مدل اصلاح شده با يك مدل معتبر ديگر نسل سومي طيفي موج به نام SWAN و نتايج مشاهدات آزمايشگاهي و محلي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است.

كليد واژه:[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]