واقعیت این است که بالا بردن موثر مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله در گستره وسیع (به مثابه ضرورتی عاجل و حیاتی) در صورت بسنده نمودن و اکتفای صِرف به برخی روش های پیچیده، الزاماتی را طلب می کند که تامین بایسته آنها در عمل، سطحی نسبتا بالا از توسعه همه جانبه و موزون را در مجموعه عظیم زیرساخت های اقتصادی، فنی و انسانی و ... ایجاب می نماید.

از سوی دیگر، تحقق توسعه مزبور در وضعیت موجود، نه تنها در کوتاه - مدت، بلکه در میان مدت نیز بس مشکل می نماید. بنابراین تکیه بر راهکار محوری سبک و یکپارچه سازی (به طور توامان و به ویژه همراه با در نظر داشتن دیگر عوامل تعیین کننده در افزایش مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله) چه بسا تنها راه حل عملی و در دسترس برای گذر هر چند نسبی ولی حیاتی از وضعیت به شدت آسیب پذیرِ موجود در برابر زمین لرزه باشد.

در صورت استفاده کماکان از مصالح "سنگین" و یا "مجزا"، مقاوم و ایمن نمودن موثر، سریع و حیاتی بناها در برابر زلزله در حد و سطح مقتضی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و لرزه خیز، عملا و تا حد زیادی در حد شعاری دست نیافتنی باقی می ماند.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]