این محصولات با توجه به موادی که در آن ها به کار می رود به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:

بنتی.
پلاستیکی.

تعریف نوع پلاستیکی: به دلیل آن که بتن و پلاستیک با یک دیگر هم جنس نیستند بعد از اجرای بتن سخت و اجرای بتن رنگی بین آن ها یک درز بسیار کوچکی به وجود می آید. در نتیجه این انواع با بتن سازگار نیستند و تنها به عنوان یک قطعه مکانیکی هستند که می توانند میلگرد ها را در جای خود محکم و استوار نگه دارند ولی برای بخشی از بتن مسلح که به آن بار های زیادی وارد می شود نمی توان این مدل را در نظر گرفت.

تعریف مدل بتنی: همان طور که مشخص است این مدل از بتن ساخته شده است که دارای ضریب انبساط و انقباض حرارتی یکسانی با بتن می باشد و دیگر مشکلات مطرح شده در بالا که برای مدل پلاستیکی بیان شد را ندارد و به خوبی با یک دیگر آمیخته شده و در نتیجه سبب می شود که هیچ گونه شکاف و درزی بین آن ها ایجاد نشود و اجرای بتن سخت با کیفیت انجام می شود.