[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] در علم نوین مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان ) در برابر نیروهای وارده است . امروزه از این اصـطلاح بیـشتر در مورد نیروی جانبی استفاده می شود . [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] در مورد ساختمانهای از پیش ساخته شده کاربرد داراد..اساساً برای ساختمانهای در حال احداث رعایـت اصول و مقررات فنی لازم می باشد و[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] معنای خاصی در بر ندارد. لذا لازم است مخاطبین به این امر مهم توجه داشته باشند که وقتی صحبت از[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] می شود، در مورد ساختمانهای قدیمی و جدید ساخته شده صحبت می شود و ساختمانهایی که هنوز ساخته نـشده انـد در ایـن مقولـه مـورد بررسی قرار نمی گیرند. در این مقاله ابتدا به بررسی وجوه مختلف بهسازی پرداخته می شود. سپس ضرورت انجام عملیات [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و بـه طـور عـام تـر بهسازی مورد بحث قرار می گیرد و در پایان به بررسی روشها و هزینه های مربوط به انجام عملیات بهسازی پرداخته می شود.
از دیدگاه علمی اصطلاح [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] به طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست . بلکه منظور بهبود عملکـرد اجـزاء سـازه ( ساختمان ) در برابر نیروی زلزله است . به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت خاص برای نیروی زلزله ، بهسازی لرزه ای اصطلاح درست تری است . بهسازی در لغت به مفهوم اصلاح و اعاده وضع چیزی و در صنعت ساختمان به مفهـوم احیـاء یـا افـزودن قابلیـت بهـره بـرداری ساختمان و افزایش طول عمر مفید آن است . به عبارت دقیق تر بهسازی به مجموعه تمهیدات و عملیاتی گفته می شود کـه قابلیـت انجـام وظیفه یا وظایفی را در ساختمان ایجاد می کند که سازه در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آنها نیست . بـشر کنـونی نمـی توانـد از وقوع زلزله جلوگیری نماید. اما می تواند با بکار گیری یکسری روشها از بوجود آمدن خسارات مالی و فجایع انسانی و همچنین آسیب هایی که ممکن است در طولانی مدت در اثر وقوع زلزله بوجود آید جلوگیری نماید. یکی از این روشها[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] سازه ها در برابر زلزلـه اسـت .
فن ترمیم ، تعمیر و تقویت ساختمانها و سازه های آنها برای جوابگویی به یکی از نیاز های اصلی انسانها یعنی نیاز به احساس ایمنی همزمان با فن ساختمان سازی بوجود آمده ، پا به پای آن تغییر و تحول یافته ، رشد کرده و به همان قدمت سـاختن اسـت . بـرای دسـتیابی بـه ایـن ایمنی است که در مورد هر ساختمان در ابتدای امر سعی می شود با کمک گرفتن از علوم و ضوابط مهندسی و به ازاء صرف حداقل وقـت و هزینه ، میزان معینی از عملکرد مطلوب ایمنی و پایایی تامین گردد و هرگاه به دلیل :
– عدم ارزیابی صحیح بارها و سایر عوامل موثر بر ساختمان و یا اثرات آنها
– بدی کیفیت مصالح مصرفی و یا بدی اجرا
– اثر عوامل محیطی یا خورندگی
– عاملهای پیش بینی نشده یا استثنایی نظیر انفجار
مشخصه های مورد نظر از حدی که برای انجام وظیفه سازه ضرورت دارد، تنزل نماید، از طریق ترمیم ، تعمیر و تقویـت ، وضـع سـاختمان را بهبود بخشیده و به سطحی بالاتر از سطح وظیفه ارتقاء می دهند.
گاه ممکن است پس از اجرای ساختمان ، وظیفه سنگین تری از سازه خواسته شود و بالا رفتن سطح وظیفه تقویت سازه ساختمان را ایجاب نماید.

برای مطالعه ادامه مقاله و مشاهده عکسها به لینک رو به رو مراجعه کنید: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]