بررسي آزمايشگاهي اثر غيريكنواختي مصالح بر ابعاد حفره آبشستگي پايين دست جت هاي ريزشي آزاد

مهرآيين مجتبي,قدسيان مسعود*,رنجبر حميدرضا

* پژوهشكده آب، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرسبا توجه به اينكه تا كنون تحقيقي كامل درباره چگونگي تاثير غيريكنواختي مصالح بر ابعاد حفره آبشستگي ايجاد شده توسط جت هاي آزاد ريزشي انجام نشده است، در مقاله حاضر اثر اين متغير بررسي شده است. براي اين هدف آزمايش هايي در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. نتايج نشان داد كه با استفاده از d90 به جاي d50 به عنوان قطر مشخصه مصالح در عدد فرود مصالح، همبستگي مناسب تري بين عدد فرود مصالح و ابعاد حفره آبشستگي به دست مي آيد. با توجه به داده هاي آزمايشگاهي ساير محققان و داده هاي به دست آمده از تحقيق حاضر، ارزيابي روابط موجود براي ابعاد حفره آبشستگي انجام و روابط جديدي براي تخمين ابعاد حفره آبشستگي ارايه شده است. با استفاده از Frd90 و حذف متغيرهاي نسبت قطر مشخصه مصالح به ارتفاع ريزش و نيز ضريب غيريكنواختي مصالح، تغيير چنداني در ميزان دقت روابط ارايه شده، ايجاد نشد. بنابراين در محدوده داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، عامل d90 اثر غيريكنواختي مصالح را در نظر مي گيرد. علاوه بر اين متغير، نسبت قطر مشخصه مصالح به ارتفاع ريزش نيز درجه اهميت كمتري نسبت به ساير متغيرهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق دارد. نتايج همچنين نشان داد كه روابط ارايه شده نتايج مناسبي براي داده هاي نمونه اصلي دارد و از دقت بيشتري در مقايسه با روابط قبلي بهره مند است.

كليد واژه: آبشستگي، جت ريزشي، مطالعات آزمايشگاهي، روابط تجربي، نمونه آزمايشگاهي، نمونه اصلي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]