بررسي آزمايشگاهي تاثير ديوارهاي مياني غير مستغرق در ناحيه جدايي آب در قوس هاي تند کانال هاي باز

اختري علي اكبر*,ابريشمي جليل

* گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه رازي، كرمانشاهوجود انحنا در مسير کانال از جمله مسايلي است که همواره در سيستم هاي انتقال آب اتفاق مي افتد. در اين مقاله به بررسي يکي از آثار سوء وجود انحنا در کانال که موجب پديده جدايي آب از ديوار کناري مي شود، پرداخته شد. در اين تحقيق ابتدا با بررسي مطالعات پيشين، فلوم آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد و در آن هندسه انحنا، به صورت تند انتخاب گرديد. سپس با انجام آزمايش هاي فراوان، صحت سنجي مدل آزمايشگاهي و کنترل همگني داده ها و عدم وجود خطاهاي سيستماتيک مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين پس از ساخت مدل، تاثير انحنا در الگوي جريان بعد از قوس نيز مورد بررسي قرار گرفت. همچنين براي اولين بار، تاثير ديوارهاي غير مستغرق مياني در الگوي جريان دخالت داده شد. تحقيقات آزمايشگاهي براي سه انحناي تند که در آن نسبت شعاع انحنا به عرض کانال 1.5 و زاويه انحنا 30،60 و 90 درجه بود، انجام شد. نتايج تحقيقات نشان داد که در تمام حالات چه با حضور ديوارهاي مياني و چه بدون تاثير ديوارهاي مياني، بيشترين اثر جداشدگي جريان در ديوار بلافاصله بعد از قوس بود. همچنين در تمامي حالات در فاصله اي به اندازه عرض کانال بعد از قوس، جدايي جريان مشاهده گرديد. در صورت وجود ديوارهاي غير مستغرق مياني و جداسازي جريان، پديده جدايي تخفيف يافته و به خصوص در قوس با انحناي 90 درجه ميزان کاهش آثار جدايي قابل ملاحظه خواهد بود.

كليد واژه: کانال هاي باز، قوس تند، ديوارهاي غير مستغرق، جدايي جريان، ناحيه جدايي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]