بررسي اقتصادي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي گازهاي مختلف در يکي از ميادين شکاف دار ايران

تقوي شيرازي مريم*,شيخ ذكريايي سيدجمال

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه زمين شناسيدر اين پژوهش، شبيه سازي تزريق گازهاي مختلف به يکي از مخازن شکاف دار طبيعي ايران با سناريوهاي مختلف صورت پذيرفته و مورد بررسي اقتصادي نيز قرار گرفته است. گاز طبيعي، گاز نيتروژن و سپس گاز خروجي از جداکننده و گاز امتزاج پذير از مخزن بهدست آمده در شرايط مخزن تزريق شده اند. نتايج نشان مي دهند که تزريق گاز امتزاج پذير، بيشترين بازيافت را (حدود 2/57 درصد) به دنبال دارد. تزريق گازهاي طبيعي و نيتروژن، بازده تقريبا يکساني را در شرايط مخزن دارند. مدل سازي مخزن، ابتدا با استفاده از مدل نفت سياه و سپس با استفاده از مدل ترکيبي شبيه سازي شد و با بهدست آوردن ميزان تزريق گازهاي متان و نيتروژن به محاسبه اقتصادي گازهاي فوق در شرايط مخزن پرداخته شد. نتايج نشان مي دهند با درصد بازيافت نفت تقريبا يکسان از تزريق متان و نيتروژن، ميزان تزريق متان کمتري در مقايسه با نيتروژن مورد نياز خواهدبود. نتايج محاسبات اقتصادي ميدان نيز نشان مي دهد که تزريق گاز طبيعي اقتصادي تر است.

كليد واژه: تزريق گاز، بازيافت نهايي، خالص ارزش فعلي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]