بررسي تاثير درصد و نوع افزودني ها بر پارامترهاي مقاومتي مخلوطهاي بازيافت سرد با کف قير

شفابخش غلام علي*,رضاييان محمدرضا

* دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ايرانامروزه فنآوري بازيافت در اکثر شاخه هاي علوم از جمله روسازي استفاده مي شود. مزاياي اقتصادي، زيست محيطي و فني قابل توجه بازيافت باعث شده است تا پژوهشگران، آزمايشهاي متعددي براي بهينه سازي كاربرد آن انجام دهند. در اين راستا و در اين مقاله، با ساخت 162 نمونه 1200 گرمي از مخلوط هاي بازيافتي به روش سرد و در جا با استفاده از مصالح خرده آسفالتي که در اثر برداشتن يک لايه آسفالت ايجاد شده بود، به بررسي آزمايشگاهي ميزان مقاومت، مدول برجهندگي و توانايي تحمل کشش غير مستقيم اين مخلوط ها از لحاظ فيزيکي پرداخته شد. به اين ترتيب که با استفاده از امکانات آزمايشگاه مکانيک خاک وزارت راه و ترابري در تهران، پس از ساخت و عمل آوري نمونه هاي مارشال، اين نمونه ها تحت آزمايشهاي مختلفي چون تعيين مدول برجهندگي با دستگاه 1UTM14 ، آزمايش مقاومت مارشال و آزمايش کشش غير مستقيم خشک و اشباع، قرار گرفتند. تفاوت نمونه ها در ميزان درصد کف قير ( 2، 3 و 4 درصد)، درصد و نوع افزودني يا فيلر فعال به کار رفته در آن هاست که شامل 1 و 2 درصد از هر نوع افزودني همچون سيمان پرتلندتيپ II ، آهک مرده، آهک زنده، پوزولان، سرباره کوره و پودر لاستيکاست که اين حجم از افزودني تا کنون به طور جامع مورد بررسي قرار نگرفته است. نهايتا، بر اساس نتايج، با استفاده از نرم افزار SPSS ،MATLAB و شبکه هاي عصبي مصنوعيRBF، مدلسازي براي پيش بيني نتايج، انجام شد، همچنين مي توان با دقت مناسب، تاثير هر يک از افزودني هاي يادشده را در صد قير مشخص بر روي پارامترهاي مقاومتي مخلوط هاي بازيافتي سرد با کف قير به دست آورد.

كليد واژه: بازيافت سرد آسفالت، پايداري مارشال، مقاومت كششي غيرمستقيم، درصد بهينه كف قير، مدول برجهندگي، افزودني يا فيلر فعال

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]