بررسي حذف فنل توسط پراکسيداز ترب کوهي تثبيت شده

عالم زاده ايران*,نجاتي سيامك,معتمد سپيده

* دانشكده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتي شريف، تهراندر اين تحقيق کاربرد پراکسيداز ترب کوهي (HRP) تثبيت شده در کپسول هاي آلژينات به منظور حذف فنل و نيز شرايط بهينه براي تثبيت HRP در آلژينات تعيين شد. شرايط بهينه براي ژله اي شدن به ترتيب 75/0 و 5/4 درصد حجمي وزني براي آلژينات سديم و کلسيم کلريد شش آبه به دست آمد. بر اثر تثبيت آنزيم، منحني فعاليت آنزيمي بر اساس pH به گونه اي تغيير کرد که مقادير فعاليت نسبي در pHهاي اسيدي و بازي بيشتر شد. همچنين نتايج نشان داد که درصد فعاليت باقيمانده آنزيم محبوس شده مستقل از غلظت آنزيم مورد استفاده است. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که غلظت آنزيم براي حذف فنل در غلظت فنلي مشخصي داراي مقدار بهينه است که با فراتر رفتن از اين مقدار تغيير چنداني در بازده حذف مشاهده نشود. بررسي پيشرفت واکنش با زمان براي آنزيم محبوس شده و آنزيم آزاد نشان داد که در غلظتهاي برابر، حذف فنلي براي آنزيم محبوس شده اندکي کمتر است. با اين حال، نتايج نشان داد که کپسول ها تا چهار دوره بدون تغيير قابل ملاحظه در فعاليت باقيمانده آنها قابل استفاده هستند. نسبت بهينه پراکسيد هيدروژن به فنل براي غلظت فنل 2 تا 10 ميلي مولار، 94/0 تا 15/1 به دست آمد و نشان داده شد که اين نسبت وابسته به غلظت فنل است.

كليد واژه: پراکسيداز ترب کوهي، آلژينات، ژله اي شدن، محبوس شدن، فنل[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]