بررسي رفتار تناوبي ماسه اشباع و ارزيابي تاثير ناهمساني القايي

بهادري هادي,قلندرزاده عباس*

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهراندر اين مقاله رفتار تناوِبي ماسه اشباع، مورد مطالعه واقع شده است. براي اين منظور از ماسه صنعتي شماره 161 فيروزكوه استفاده شده است. براي ارزيابي تاثير ناهمساني القايي در رفتار تناوبي، 30 آزمايش به نحوي برنامه ريزي شده كه علاوه بر امكان بروز انواع ممكن روانگرايي شناخته شده در ادبيات فني، بتوان به خوبي تاثير ناهمساني پس از تحكيم و نيز اثر معكوس شدن تنش ها را بررسي كرد. براي درك ميزان ناهمساني القايي، تاثير آن بر پتانسيل روانگرايي با مبناي كنترل تنش مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه در مود كششي، ماسه رفتار نرم شونده تري از خود نشان مي دهد. بنابراين با توجه به روش هاي متعارف در ارزيابي رفتار ماسه هاي اشباع، بخصوص در روانگرايي بايد توجهي جدي به اين پديده معطوف كرد. عامل مهمي كه در اين مقاله معرفي شده rc يا ضريب برگشت تنش ها است كه مشخص مي كند علاوه بر وجود ناهمساني، ميزان برگشت تنش ها نيز بر رفتار موثر است.

كليد واژه: رفتار تناوبي، ماسه فيروزکوه، ناهمساني القايي، مود کششي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]