بررسي مقاومت به خوردگي رسوب الکتريکي نانوساختار نيکل - کبالت

كاظمي خالدي مهدي,آماده احمدعلي,مرادي هادي*

* پژوهشکده علوم و فناوري مهامدر اين پژوهش پوشش نانوکريستالي نيکل - کبالت از حمام واتس به وسيله جريان پالسي رسوب داده شد. پوشش دهي در چگالي جريان هاي 2 و 4 و 6 آمپر بر دسي متر مربع و در بسامدها و زمان هاي روشنايي متفاوت در حمام هاي حاوي 0.5، 1 و 3 گرم بر ليتر ساخارين انجام شد. ريخت شناسي، تجزيه شيميايي و کريستالوگرافي پوشش به ترتيب به وسيله ميکروسکپ الکتروني روبشي و تجزيهEDS بررسي شد. نتايج آزمون پلاريزاسيون تافل انجام شده در محلول 3.5 درصد کلريد سديم نشان داد که با افزايش ميزان کبالت پوشش در اندازه دانه ثابت، اگرچه پتانسيل خوردگي کمي به سمت مقادير منفي*تر متمايل شده، ولي شدت خوردگي کاهش يافت که اين مساله به دليل فعال تر بودن کبالت نسبت به نيکل مي باشد. نرخ خوردگي با كاهش اندازه دانه افزايش يافت و پتانسيل خوردگي با کاهش اندازه دانه به سمت مقادير مثبت تر ميل نمود.

كليد واژه: نيکل - کبالت، نرخ خوردگي، پتانسيل خوردگي، پوشش نانو ساختار، اندازه دانه[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]