بررسي مقاومت مصالح حاصل از بازيافت نخاله هاي ساختماني جهت استفاده در لايه هاي روسازي

بلوري بزاز جعفر*,زنجاني محمدمهدي

* دانشکده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايرانحجم روزافزون مواد و زباله هاي شهري به ويژه نخاله هاي حاصل از تخريب ساختمان ها و بافت هاي فرسوده شهري، مشکلات فراواني را در شهرهاي بزرگ به وجود آورده است. مشكلات زيست محيطي كه در اثر دفع غير اصولي و غير فني اين مصالح پديد آمده، توجه پژوهشگران در راستاي بازيافت اين مواد را به خود جلب كرده است. آمارهاي موجود از تركيب نخاله هاي ساختماني شهرهاي بزرگ ايران نشان مي دهد كه آجر و ملات ماسه سيمان، بتن، دو ماده اصلي تشکيل دهنده نخاله هاي ساختماني هستند. در تحقيق حاضر امکان بازيافت اين مصالح و بكاربردن آنها به طور مستقيم و يا پس از بهسازي و تثبيت، در لايه هاي روسازي راه و يا زيراساس مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، ابتدا آزمايش هاي وسيع فيزيكي و مكانيكي بر روي آجر، ملات ماسه سيمان و يا ترکيباتي از دو ماده انجام پذيرفت. نتايج آزمايش ها بيانگر قابل استفاده بودن اين مصالح در زير اساس و در راههاي درجه دو هستند. به منظور افزايش كيفيت اين مصالح، دو روش مورد استفاده قرار گرفته است. در روش اول با جايگزيني مصالح با مصالح مرغوب، افزايش CBRو در روش دوم با افزودن سيمان با درصدهاي مختلف مصالح بازيافتي، مقاومت فشاري اين مواد بررسي شده است. آزمايش هاي تكميلي بيانگر افزايش كيفيت و قابل استفاده بودن اين مصالح در لايه هاي راهسازي است.

كليد واژه: نخاله هاي ساختماني، بازيافت، لايه هاي روسازي راه، بهسازي، تثبيت[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]