بررسي کاهش غلظت متيل ترشيري بوتيل اثر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعيين تغييرات ناشي از شرايط واکنش در تشکيل محصولات جانبي

خدادادي دربان احمد,شاه منصوري آرش*,گنجي دوست حسين

* دانشگاه تربيت مدرساز سال 1979 در امريکا براي افزايش عدد اکتان در سوخت به جاي آلکيل سرب، متيل ترشيري بوتيل اتر به کار گرفته شد. افزايش مصرف اين ماده در سالهاي اخير در کشورهاي مختلف موجب آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني گرديده است. روشهاي معمول براي تصفيه آبهاي آلوده به متيل ترشيري بوتيل اتر عموما ناکافي و ناکارآمد مي باشد. در اين تحقيق، تجزيه شيميايي متيل ترشيري بوتيل اتر با واکنش فنتون با کاتاليزور سولفات آهن و تشکيل ترکيبات جانبي در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت. غلظت اوليه محلول مورد آزمايش 1000 ميلي گرم در ليتر بود. متغيرهاي آزمايش شامل pH محيط، زمان تماس آب آلوده و اکسيد کننده و غلظت مواد واکنش اکسيداسيون (شامل پراکسيد هيدروژن و آهن دو ظرفيتي) بود. آزمايش ها در زمان تماس يک ساعت انجام شد و راندمان حذف تا 99.99 در حالت بهينه به دست آمد. بهترين غلظت هايي از سولفات آهن و پراکسيد هيدروژن که باعث حذف محلول متيل ترشيري بوتيل اتر با غلظت 1000 ميلي گرم در ليتر شد به ترتيب، برابر 5.4 و 550 ميلي مولار به دست آمد. pH بهينه 3 و ميزان حذف تا غلظت کمتر از 50 ميکروگرم در ليتر به دست آمد. بررسي تغييرات غلظت متيل ترشيري بوتيل اتر در طول زمان نشان داد واکنش در ابتدا با سرعت زياد و پس از چند دقيقه نرخ انجام واکنش بسيار آرام خواهد شد. تغييرات pH در طول زمان براي pHهاي مختلف اندازه گيري و بحث شد. اضافه کردن پراکسيد هيدروژن، حذف مقادير محصولات جانبي اندازه گيري شده شامل استون و ترشياري بوتيل الکل را افزايش داد. نتايج بررسي نشان داد که مقادير اين دو محصول در pHهاي بالا افزايش مي يابد. به طوري که در pH بهينه غلظت ترشيري بوتيل الکل و استون به ترتيب برابر 30 و 120 ميلي گرم در ليتر و در pH برابر 7 اين مقادير به ترتيب برابر 150 و 250 ميلي گرم در ليتر به دست آمد.

كليد واژه: متيل ترشياري بوتيل اتر، اکسيداسيون شيميايي، واکنش فنتون، محصولات جانبي محيط آبي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]