بهسازی لرزه ای
سطح عملکرد سازه
هدف از بهسازی لرزه ای ساختمان، ارزیابی و بهبود سطح عملکرد آن است. با توجه به دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساخمان های موجود (نشریه 360) چنانچه سازه مطابق استاندارد 2800 طراحی لرزه ای و اجرا شده باشد نیازی به بهسازی ندارد مگر آن که درجه اهمیت کنونی سازه نسبت به درجه اهمیت طراحی بالاتر یا سطح خطر مدنظر با سطح خطر موجود در طراحی اولیه متفاوت باشد. با توجه به سطوح خطر و سطح عملکرد مورد نیاز از سازه بهسازی لرزه ای به 5 مورد بهسازی مبنا، مطلوب، ویژه، محدود و موضعی تقسیم می شود. همچنین سطوح عملکرد اصلی اجزای سازه ای شامل 4 گروه قابلیت استفاده بی وقفه، ایمنی جانی، آستانه فروریزش و لحاظ نشده می باشد.

راهبردهای بهسازی لرزه ای ساختمان


هدف بهسازی با به کار بستن معیارهای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان بر اساس راهبردی که نواقص ملاحظه شده در تحلیل لرزه ای را برطرف نماید، حاصل می*شود. هر معیار بهسازی باید به طور توام با دیگر معیارهای بهسازی مورد ارزیابی قرار گیرد به نحوی که سازه موجود مستقلاً از تامین سطح عملکرد مورد نظر ساختمان برای سطح خطر لرزه*ای انتخابی در قالب طرح بهسازی، اطمینان دهد. با اتخاذ روش کلی و راهبرد بهسازی لرزه ای و به کار بستن معیارهای بهسازی می*توان به سطح عملکرد مورد نظر ساختمان و تامین هدف مقاوم سازی دست یافت.


خسارت های ناشی از زلزله


راهبردهای زیر را می*توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی لرزه ای ساختمان به کار گرفت.


*اصلاح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در زلزله هستند*
*حذف یا کاهش بی*نظمی در ساختمان موجود*
**تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه*
*تامین مقاومت لازم برای کل سازه*
*کاهش جرم ساختمان*
*به کارگیری سیستم*های جداساز لرزه*ای*
*به کارگیری سیستم*های غیرفعال اتلاف انرژی*
*تغییر کاربری ساختمان
تحلیل خطر و تعیین زلزله تعیین کننده


تحلیل خطر احتمالی با انتگرالگیری تلفیقی از مدل*های احتمالی چشمه*های لرزه*ای و پارامترهای لرزه*خیزی و رابطه** کاهندگی انجام می*شود تا منحنی خطر (احتمال فراگذشت بر حسب پارامتر حرکت قوی زمین) به دست آید.


*انتخاب و اعتبارسنجی نرم افزار مناسب برای انجام فرآیند انتگرالگیری تحلیل خطر
مدلسازی مناسب کلیه منابع انتشار عدم قطعیت*های ذاتی و تصادفی و در نظرگرفتن تاثیر آنها
تحلیل حساسیت نتایج تحلیل خطر به منابع عمده عدم قطعیت
*تحلیل تفکیک لرزه*ای به منظور تعیین زلزله تعیین کننده در ساختگاه
*برآورد شتاب طرح در سطوح خطر ۱ و ۲
تهیه طیف طبق روش موردنظر.
سیستم سازه*ای و پیکربندی ساختمان


اطلاعات مربوط به سیستم سازه*ای و پیکربندی ساختمان موجود شامل نوع، هندسه، ابعاد مقاطع، تعداد و آرایش میلگرد در مقاطع بتنی، جزئیات اتصال اعضا و اجزای سیستم باربر ثقلی و جانبی و همچنین اجزای غیرسازه*ای که موثر در میزان سختی و مقاومت سازه هستند، باید جمع آوری شود. همچنین اعضای اصلی و غیراصلی سازه باید تعیین و اطلاعات مورد نیاز هر نوع با جزئیات کافی برای مدل سازی و تحلیل سازه جمع آوری و ارائه شود.


مشخصات پی و ساختگاه


مشخصات ژئوتکنیکی خاک محل ساختمان، موقعیت و هندسه شالوده و مشخصات فنی بتن و همچنین تعداد و مشخصات فنیمیلگرد موجود در آن، جهت ارزیابی کفایت سازه*ای پی باید جمع آوری شود. این اطلاعات با توجه به مدارک و گزارش*های موجود، بازدیدهای محلی، بررسی نتایج عملیات حفاری، در صورت وجود، نمونه*گیری و انجام آزمایش*های صحرایی و آزمایشگاهی قابل حصول است.


بازدید از محل ساختمان برای کنترل تفاوت در مندرجات نقشه*های ساختمان با آنچه اجرا شده است، ضرورت دارد. در صورت وجود هر گونه مغایرت، نظیر تفاوت در شرایط تکیه*گاهی، بارگذاری، هندسه و مشخصات فنی، موارد باید بررسی شود. همچنین توجه به وجود هرگونه ضعف در عملکرد ساختمان، نظیر نشست پی، که موجب تشدید آسیب پذیری ساختمان در زمان وقوع زلزله می*شود، ضروری است. اگر در محل ساختمان احتمال مخاطرات ناشی از ناپایداری ساختگاه نظیر روانگرایی، فرونشست، گسلش و یا زمین لغزش وجود داشته باشد و اطلاعات ژئوتکنیکی موجود جهت برآورد خطر و مقابله با کاهش آن کفایت نکند، مطالعه ی شرایط زیر سطحی ضرورت می*یابد.


آسیب ناشی از ساختمان مجاور


در صورتی*که احتمال آسیب دیدن ساختمان موردنظر از جانب ساختمان*های* مجاور در اثر سقوط اجزای سست آن*ها* مانند قطعات نما، قطعات جان پناه و غیره، ناشی از زلزله وجود داشته باشد، باید اطلاعات لازم جمع*آوری و قسمت*هایی از ساختمان که در معرض آسیب ناشی از برخورد آن قطعات هستند تقویت شوند. علاوه بر آن باید بررسی شود که راه*های دسترسی ساختمان در اثر ریختن قطعات از ساختمان*های* مجاور مسدود نشوند.


همچنین در صورتی*که احتمال سرایت انفجار، آتش سوزی، نشت مواد شیمیایی و یا سایر عوامل ناشی از زلزله از ساختمان*های *مجاور به ساختمان مورد نظر وجود داشته باشد، باید اطلاعات مربوطه جمع آوری و تمهیدات لازم اندیشیده شود.


گسلش


در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات لازم از جمله موارد زیر برای تصمیم*گیری در مورد امکان یا عدم امکان بهسازی لرزه ای ساختمان در هدف مقاوم سازی لرزه ای ساختمان مورد نظر ضروری است.


*درجه فعالیت گسل؛
*نوع گسل (امتداد لغز، عادی، معکوس یا تراست فشاری)؛
*جهت حرکت گسل؛
*اندازه جابجایی های قائم و افقی برمبنای سطح خطر انتخابی زلزله؛
*طول و عرض منطقه خرد شده گسلی.
روانگرایی


در هنگام وقوع زمین*لرزه در زمین*های حاوی خاک*های ماسه*ای کم تراکم و اشباع، فشار آب حفره*ای می*تواند به حدی افزایش یابد که خاک مقاومت برشی خود را از دست بدهد، این پدیده به روانگرایی موسوم است. جهت برآورد پتانسیل روانگرایی خاک در محل ساختمان تعیین دقیق وضعیت لایه*های زیرسطحی خاک و عمق آب زیرزمینی لازم است. اطلاعات کلیدی در این بررسی عبارتند از: مشخصات ژئوتکنیکی محل، تراز سطح آب زیرزمینی و تغییرات آن، نوع و میزان تراکم خاک.


در بررسی پتانسیل خطر روانگرایی در یک ساختگاه، ابتدا باید معلوم شود که آیا اساساً وقوع این پدیده در آن ساختگاه محتمل است یا خیر. به طور کلی احتمال وقوع روانگرایی در آبرفت های جوان بیش از آبرفت*های قدیمی است.


فرونشست


ممکن است زلزله موجب نشست در نواحی محدود یا وسیعی از سطح زمین شود. این نشست می*تواند در اثر روانگرایی در خاک*های دانه*ای سست اشباع و یا تراکم در خا*ک*های دانه*ای سست غیراشباع باشد. علاوه بر آن ممکن است زلزله موجبفروریزش فضاهای باز زیرزمینی از قبیل معادن، تونل*ها، قنوات، غارها و حفرات کارستی شود و در نتیجه نشست قابل توجهی در محدوده بزرگی به وجود آید که به چنین مواردی فرونشست گفته می*شود. فرونشست ممکن است موجب وقوع نشست*های نامساوی در پی و ناپایداری در سازه شود. تغییر مکان قابل قبول ناشی از فرونشست، متناسب با سطح عملکرد سازه و نیز قابلیت و توانایی سازه جهت پذیرش تغییر مکان*های یکسان یا نامساوی شالوده تعیین می*شود.


زمین لغزش و سنگ ریزش


زمین لغزش به حرکت توده*ای خاک یا سنگ برروی شیب*ها به سمت پایین دست و سنگ ریزش به فرو افتادن قطعات کوچک تا بسیار بزرگ سنگ اطلاق می*شود. بروز زمین لغزش می*تواند باعث ناپایداری کلی یا تخریب ساختمان یا حرکت کلی یکسان یا متفاوت شالوده ساختمان شود. ارزیابی پتانسیل این مخاطرات نیازمند آگاهی کامل از شرایط ژئوتکنیکی لایه*ها و سازندهای مختلف زمین است. در صورت حصول تمامی موارد ذیل، نیازی به بررسی پایداری شیب محل پروژه از نظر زمین لغزش و سنگ ریزش نیست.


*زمین با شیب کمتر از ۱ قائم به ۴ افقی (مگر آن که زمین مستعد روانگرایی باشد و یا خاک منطقه حساس باشد)؛
*عدم وجود مورفولوژی لغزشی و عدم وجود سابقه ناپایداری شیب*ها در منطقه؛
*عدم وجود سازندهای با پتانسیل لغزش و سنگ ریزش.
مدل سازی تحلیلی ساختمان


اطلاعات جمع آوری شده از بررسی وضعیت موجود ساختمان باید در تهیه*ی مدل تحلیلی ساختمان و برآورد رفتار لرزه*ای آن مورد استفاده قرار گیرد. هرگاه در بازرسی وضعیت موجود، هیچ گونه خسارت، تغییر و یا انحرافی در مقایسه با نقشه*های اجراییمشاهده نشود، در مد*ل*سازی، مقاطع اعضا کاملاً مطابق با نقشه*های اجرایی در نظر گرفته خواهند شد. اما در صورت وجود تفاوت و یا موجود نبودن نقشه*های اجرایی، مبنای مد*ل*سازی بر اساس ابعاد اندازه*گیری شده در بازرسی وضعیت موجود خواهد بود.


بهسازی پی


روش انتخابی برای بهسازی پی باید هماهنگ با روش بهسازی لرزه ای ساختمان و ضوابط و اصول کلی باشد. این هماهنگی به معنی تضمین این مساله است که بهسازی مجموعه*ی سازه و پی منجر به تامین سطح عملکرد سازه تحت سطح خطر انتخابی می*شود. هنگامیکه اجزا*ی جدیدی به سازه اضافه می*شود، پی این اجزا در مدلسازی پی ساختمان باید در نظر گرفته شود. اگر روش بهسازی پی به گونه*ای است که هر بخش از پی بهسازی شده نوعی از بارها را تحمل می*کند (مثلا بر بخش قدیمی بارهای ثقلی و بر بخش جدید بارهای زلزله وارد می*شود)، باید این بخش*ها به نحو مناسب و به طور مجزا مدلسازی شوند. اثرات بهسازی پی روی سختی، مقاومت و انعطاف*پذیری آن باید در مدل تحلیلی سازه*ی بهسازی شده در نظر گرفته شوند. سازگاری اجزای جدید و موجود باید تحت تغییر مکا*ن*های متناسب با سطح عملکرد انتخابی کنترل شود.