تحليل اثر موج شوك حاصل از انفجار بر لوله هاي مغروق

شاه محمدي حامد,محمدي سهيل*

* دانشکده عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانانفجار يك ماده منفجره قوي در زير آب، دو پالس فشاري توليد مي كند: يك موج شوك كه مدت آن بسيار كوتاه است (در حد چند ده تا چند صد ميكرو ثانيه ) و يك پالس حباب كه مربوط به انبساط محصولات انفجار است و با موج شوك همراه مي شود. تعيين نقش موج شوك، جريان و حباب ايجاد شده در فرآيند تخريب هنوز در مجامع علمي در دست مطالعه است. تحليل اثر انفجار زير آب بر لوله هاي مغروق مي تواند كمك خوبي براي ارزيابي تاثير حملات تروريستي و خرابكارانه بر سازه هاي مشابه، مانند پايه هاي سكوهاي دريايي و اسكله ها، باشد. در اين مقاله سعي مي شود اثر پالس اوليه يعني موج شوك بر لوله هاي تو خالي مغروق در آب بررسي و مدل سازي عددي شود. بسته به شرايط، اعم از نوع و مقدار ماده منفجره و فاصله آن نسبت به سازه و سطح آب، پالس اوليه (موج شوك) مي تواند قسمت عمده و يا بخشي از پاسخ سازه را باعث گردد. براي لوله و سيال مجاور آن همراه با مرزهاي غيرانعكاسي در معرض انفجار مقدار مشخصي از يك ماده منفجره قرار مي گيرند و تحليل به طور كاملا درگير و با احتساب اثرات اندركنش سازه و سيال انجام مي گيرد.

كليد واژه: انفجار زيرآب، موج شوک، محيط آکوستيک، اندرکنش سازه و سيال[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]