تحليل جريان هاي غيردارسي در مصالح سنگريزه اي با استفاده از تئوري جريان هاي متغير تدريجي

بازرگان جلال*,شعاعي سيدمحمد

* دانشکده فني، دانشگاه زنجانتحليل جريان در درون مصالح سنگريزه اي اغلب با حل معادله ديفرانسيلي كه از تركيب رابطه غيرخطي [i=mVn] و معادله پيوستگي به دست مي آيد، انجام مي گيرد. حل اين معادله ديفرانسيلي به روش تفاضل هاي محدود و متناسب با شرايط مرزي مسايل مورد نظر، به نسبت حجيم و وقت گير است. اين محاسبات در شرايطي كه نيمرخ سطح آب در درون مصالح سنگريزه اي مشخص نباشد، با مشكلات بيشتري رو به رو خواهد بود. براي تحليل جريان در مصالح سنگريزه اي مي توان از روش ديگري كه متكي به تئوري جريان هاي متغير تدريجي است، استفاده كرد. محاسبات در اين روش در مقايسه با روش قبلي بسيار ساده تر و كم حجم تر است. براي استفاده از اين روش بايد درستي فرضيه هاي مورد استفاده در اين روش، بررسي شود. همچنين لازم است عوامل موجود در روش تئوري جريان هاي متغير تدريجي را با توجه به شرايط فيزيكي محيط هاي متخلخل دانه درشت تعريف كرد. در مقاله حاضر، با توجه به انجام آزمايش هاي گسترده روي انواع مختلف مصالح سنگريزه اي، ضمن بررسي درستي فرضيه هاي مورد استفاده در تئوري جريان هاي متغير تدريجي، تاثير خصوصيات فيزيكي محيط متخلخل از قبيل دانه بندي، تخلخل، ضريب يكنواختي و خاصيت گرانروي سيال، روي ويژگي هاي مختلف جريان مانند سرعت و گراديان هيدروليكي، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام شده به وسيله نگارندگان مقاله، رابطه هاي جديدي نيز براي به دست آوردن گراديان هيدروليكي كه در تئوري جريان هاي متغير تدريجي، مورد استفاده قرار مي گيرد، ارايه شده است.

كليد واژه: محيط هاي متخلخل دانه درشت، مصالح سنگريزه اي، جريان غيردارسي، تئوري جريان هاي متغير تدريجي، خصوصيات فيزيکي مصالح

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]