تخمين سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در کانال مثلثي باز

فغفورمغربي محمود,گيوه چي محمد*

* گروه مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستانروش ارايه شده توسط شيونو و نايت (SKM) قادر به تخمين توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در کانال هاي باز است. SKM نياز به کاليبره شدن دارد. پارامترهايي که بايد کاليبره گردند عبارت اند از فاکتور اصطکاک f، لزجت چرخشي عرضي ? و جريان ثانويه ?. از بين اين پارامترها، ?=0.07 به عنوان مقدار استاندارد لزجت چرخشي در مسايل کاربردي درنظر گرفته مي شود. بنابراين، دقت تخمين توزيع سرعت متوسط عـمقي و تنــش برشي با SKM به نحوه تعيين f و? مرتبط خواهد بود. در اين مقاله، الگوهاي سلول هاي جريان ثانويه (?) و توزيع فاکتور اصطکاک (f) در يک کانال مستقيم منشوري مثلثي با زبري يکنواخت ارايه شد. در تعيين بهترين ساختار توزيع فاکتور اصطکاک از روش سعي و خطا استفاده گرديد تا با استفاده از SKM بهترين نتايج حاصل گردد. نتايج به دست آمده از مقايسه توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي تخمين زده شده توسط SKM و اطلاعات آزمايشگاهي نشان مي داد که اگر دو پارامتر f و ? بر اساس الگوهاي صحيحي انتخاب شوند، SKM مي تواند توزيع سرعت و تنش برشي را به درستي تخمين بزند.

كليد واژه: سرعت متوسط عمقي، فاکتور اصطکاک، سلول هاي جريان ثانويه، کانال مثلثي، تنش برشي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]