تخمين كريپ كمپلينس مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

حسني ابوالفضل*,حيدري پناه علي

* دانشكده مهندسي عمران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرسيكي از آزمايش هاي اساسي در فرآيند طراحي روسازي هاي انعطاف پذير به روش مكانيستيك - تجربي در آشتو 2002، آزمايش كريپ كمپلينس است. در اين تحقيق مدلي جديد براي تخمين كريپ كمپلينس مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه، با تكنيك آموزش لونبرگ - ماركوات، با توان تعميم پذيري R=0.949، با موفقيت ارايه شده است. اين مدل 14 ورودي شامل درصدهاي عبوري انتخابي از منحني دانه بندي و نيز درصد قير، درجه نفوذ قير در 77 و 115 درجه فارنهايت، انديس نفوذ قير و دماي آزمايش دارد. خروجي هاي مدل 8 عدد شامل كريپ كمپلينس مخلوط آسفالتي در زمان هاي 100، 50، 20، 10، 5، 2 و 1 ثانيه و نيز ضريب پواسون است. داده هاي موردنياز، به كمك تهيه برنامه هاي متعدد به زبان SQL، در محيط ACCESS 2000، از LTPP Database 2007 استخراج شده اند كه شامل داده هاي 975 آزمايش كريپ كمپلينس و نيز 975 سري داده هاي آزمايش هاي مصالح سنگي مربوطه و نيز 975 سري داده هاي آزمايش هاي قير نظير آنها مي باشد.

كليد واژه: کريپ کمپلينس، شبکه هاي عصبي مصنوعي، طراحي مکانيستيک تجربي، آشتو 2002[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]