ترک در نعل درگاه


به علتهاي زير ، نعل درگاه و سطح زير آن مي شکنند :
🔹الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.
🔹ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد که در هر دو حالت ، جداره ترک ها را مي تراشيم ، باز مي کنيم و سپس گرد آن را مي گيريم .
سپس ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي کنيم و زمينه را با کشته کشي آماده مي سازيم و سپس ترکها را به ترتيب ترميم و تعمير مي کنيم.

🔵پيوند در ترکهاي عميق

چنانچه ترک عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يک نيمه ، خالي مي کنيم و با به کاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترک را در عرض ديوار با رعايت پيوند ، کامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودکاري مي کنيم. در اين صورت ، اثر ترک کلي محو مي شود. در بعضي موارد ترک به حدي است که از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .

به طور مسلم ، اين ترک و شکست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد که براي تعمير آن ، به اينصورت عمل مي کنيم : مسير ترک را در کف سازي دنبال مي کنيم و با برداشتن کف سازي به پي مي رسيم .
تعمير از پي شروع مي شود . پس از کرسي چيني ، جداره ترک را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي کنيم . پس از بنايي ترک مذکور ، در عمق ديوار اندود و سفيدکاري انجام مي دهيم.🔵 رفع ترک اطراف ستون هاي فلزي

در اجراي اسکلت فلزي کنار ستون فلزي ، هر 60 سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت l خوابيده به نام علمي کيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت کردن است . آهنگر اسکلت ساز آن را اصطلاحا کلمس مي گويد .

حدودا به قطر نمره 16 ميليمتر و به طول 50 سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه 90 درجه ) حدود 12 سانتيمتر پا جوش به قطر کافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد.

اجراي اصولي اين روش به اين شرح است که کيليپس را به دو ستون مقابل و در راستاي يکديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو کيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد که چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از 3 متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده کنيم.

سپس ، کيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يکديگر انجام دهيم . سپس هم سفتکاري ديوار را اجرا کنيم. باز هم توجه گردد که چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع 3 متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده نماييم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي کليپس گذاري در مجموعه ذکر شده ، سفتکاري را با اسکلت فلزي کاملا درگير مي سازد.


با اين روش اولا وجود ترکها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحرکات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند که از براي تعمير چنين عمل مي کنيم :

1⃣ سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض 100 سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي کمتر ، جمع آوري مي کنيم .
2⃣ به فاصله و ارتفاع هر 60 سانتيمتر از دو ديوار ، کناره ستون را در يک رج افقي به اندازه 50 سانتيمتر خالي مي کنيم.
3⃣ عمل کليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره 16 با جوش مطمئن و کافي انجام مي دهيم.
4⃣محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شکاف گرفته شود.
5⃣ پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به آن ، ميخ سر کج را به فاصله هر 25 سانتيمتر طوري مي کوبيم که 1.5 سانتيمتر با سطح ستون و سفتکاري فاصله داشته باشد.
6⃣ توري گالوانيزه به عرض 80 سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محکم به ميخهاي سرکج مي بنديم .
7⃣ اندود آستر را طوري انجام مي دهيم که توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
8⃣ پس از آستر ، عمل سفيدکاري و لکه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.

با اين روشهايي که در بالا توضيح داديم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترک در کناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.