تصفيه آبهاي شرب آلوده به نيترات با استفاده از دنيتريفيکاسيون اتوتروفيک در بيوفيلتر هيدروژني

واقعي رمضان,گنجي دوست حسين*,عظيمي علي اكبر,آيتي بيتا

* دانشگاه تربيت مدرس، تهراندر اين تحقيق سيستمي شامل اتصال يك روش موثر و اقتصادي براي توليد در محل و كنترل شده هيدروژن و دي اكسيد كربن و استفاده از بيوراكتور با بستر ثابت، طراحي شد و توانايي آن در حذف نيترات از آب شرب مورد ارزيابي قرار گرفت. هدف اصلي اين پژوهش توسعه يک فناوري ارزان بود که براي يون نيترات کاملا انتخابي عمل کند و براي ديگر پارامترهاي کيفي آب شرب، کمترين تغييرات را داشته باشد. گازهاي هيدروژن و دي اکسيد کربن به ترتيب به عنوان دهنده الکترون و منبع کربني باکتري هاي دنيتريفاير اتوتروفيك، با روشي ارزان با اعمال ولتاژ بسيار پايين برق مستقيم (10-5 ولت) در راکتور الکتروشيميايي با الکتروليز متانول توليد شدند و به بيوراكتور دنيتريفيكاسيون تلقيح شده توسط باکتري هاي دنيتريفايري که به طور طبيعي در آب حضور دارند، تزريق شد. نتايج بهره برداري پايلوت با آب يك چاه آلوده به نيترات با غلظت 120 ميلي گرم در ليتر در آبخوان تهران به مدت 160 روز نشان داد که با مصرف انرژي الکتريکي نسبتا پايين و تنها با تزريق دو گاز بي ضرر هيدروژن و دي اكسيد كربن، بدون افزودن هيچ گونه ماده شيميايي ديگر، براي غلظتهاي نيترات معمول موجود در منابع آبي شرب با زمان ماند 2 تا 5 ساعت مي توان به راندمان حذف بيش از 95 درصد دست يافت.

كليد واژه: حذف نيترات، آب شرب، بيوفيلتر هيدروژني، دنيتريفيکاسيون اتوتروفيک

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]