تعيين ارزش هاي زيبايي شناختي در طراحي مبلمان منزل براي زوج هاي جوان


ارزش هاي زيبايي شناختي، يكي از انواع ارزش هاي اجتماعي بوده كه بايد در مراحل اوليه تحقيق در طراحي محصولات صنعتي بدان پرداخته شود. اين ارزش ها از يك سو به حوزه هاي فردي و يا گروهي تعلق دارند و از سويي ديگر به امور زيبايي شناسي مربوط مي شوند. ارزشهاي زيبايي شناسي در برخي موارد پس از تحقيق و مطالعه، زمينه ساز طراحي جديد و مورد استفاده طراحان خواهند بود و گاه با نگاه نقادانه طراح مواجه شده به زيبايي شناسي هاي آوانگارد مي انجامد. دراين مقاله تحقيقي در دو بخش نظري و عملي به ذكر اهميت اين ارزش ها در حوزه طراحي صنعتي پرداخته شده و سعي شده تا با جستجو در منابع گوناگون در حوزه هاي مردم شناسي، جامعه شناسي، روانشناسي، فلسفه و تاريخ هنر و طراحي صنعتي،* تعريف جامعي براي اين مفهوم آرايه گردد. در عين حال روش مطالعه و تعيين اين نوع از ارزش ها، با كمك روش هاي تحقيق كيفي در مطالعات انسان شناسي و مردم نگاري، نظير عكس برداري، مصاحبه هاي عمقي و طراحي پرسش نامه، براي نخستين بار در رشته طراحي صنعتي تدوين شده كه مي تواند براي محققان طراحي مفيد باشد. در پايان با كمك از روش هاي پيشنهادي در بخش نظري، پروژه ايي عملي به طراحي مبلمان براي خانواده هاي جوان تهراني با مقتضيات ارزشي و سبك زندگي آنان اختصاص يافته است.

كليد واژه: زيبايي شناسي، ارزش ها، ارزش هاي زيبايي شناختي، زيبايي شناسي ارزشي، مبلمان منزل، سبك مدرن، سبك پسامدرن، مردم نگاري
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]