تعيين معادلات رژيم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جريان

طاهرشمسي احمد*

* دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميرکبيردر اين مقاله، معادلات رژيم رودخانه به كمك توسعه معادله توان واحد جريان و كاربرد آن در مورد دو رودخانه سيستان و كرج به دست آمده اند. براي اين منظور با مروري بر تحقيقات گذشته، ابتدا مباني و مفهوم رژيم و هندسه - هيدروليكي در رودخانه ذكر مي شود و سپس روش ها و نتايج به دست آمده توسط محققين قبلي به صورت دسته بندي شده ارايه مي شود. در گام بعدي معادله توان واحد جريان با در نظر گرفتن پارامترهاي غلظت وزني رسوبات و سنگيني نسبي ذرات معلق توسعه داده مي شود. سپس با استفاده از آناليز ابعادي، معادله توان واحد جريان بي بعد به دست مي آيد. در انتها، معادلات رژيم براي دو رودخانه سيستان و كرج به كمك معادله توان واحد جريان بي بعد استنتاج و ارايه مي شود. در نهايت نتايج حاصل از اين معادلات با مقادير مشاهداتي و ساير معادلات رژيم مقايسه مي شوند. نتايج به دست آمده از معادلات رژيم توسعه يافته در اين تحقيق با مشاهدات صحرايي همخواني خوبي را نشان مي دهند.

كليد واژه: معادلات رژيم، هندسه – هيدروليکي، توان واحد جريان

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]