توليد در جاي نانو کامپوزيت Cu-Cr-Al2O3 به روش مکانوشيميايي

عزت پور حميدرضا*,حدادسبزوار محسن,وحدتي خاكي جليل,حميدي حسن

* گروه مهندسي متالورژي و مواد، دانشگاه فردوسي مشهددر اين پژوهش، نانوکامپوزيت Al2O3/Cu-Cr به روش مکانوشيميايي و از مخلوط اوليه CuO،Al ،Cu و Cr2O3 با درصدهاي گوناگون و با استفاده از آسياکاري پر انرژي توليد شد. اساس توليد اين نانوکامپوزيت واکنش هاي احيايي بود. به گونه اي که در حين فرايند اکسيدهاي کرم و مس به وسيله آلومينيوم احيا شده و محصول نهايي يک کامپوزيت زمينه فلزي شامل محلول فوق اشباع کرم در مس به عنوان زمينه و اکسيد آلومينيوم به عنوان فاز تقويت کننده بود. استفاده از مس فلزي اضافي در مخلوط اوليه به عنوان رقيق کننده، امکان کنترل دماي آدياباتيک و نرخ واکنش را فراهم آورد. نتايج محاسبه پارامتر شبکه بر اساس داده هاي XRD نشان داد که اين پارامتر براي مس در طول فرايند آسياکاري تغيير نمود. اين تغييرات در ثابت شبکه به پديده حل شدن کرم و تشکيل محلول فوق اشباع کرم در مس مربوط بود. نتايج XRD هم چنين، نشان داد که با تغيير ترکيب اوليه مخلوط پودري و در نتيجه تغيير دماي آدياباتيک در نمونه هاي مورد آزمايش، نرخ پيشرفت واکنش ها تغيير نمود. نتايج SEM نشان داد که در زمان هاي 30 تا 48 ساعت آسياکاري، پديده شکست ذرات (ريز شدن ذرات) بر جوش سطحي ذرات (پديده اگلومره شدن ذرات) غالب بود. پس از 48 ساعت آسياکاري، نانوکامپوزيتي حاوي ذرات با اندازه حدود 30 نانومتر بدست آمد.

كليد واژه: نانو کامپوزيت، Cu-Cr/Al2O3، مکانوشيمي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]