جذب سطحي کادميم توسط لجن مازاد فرايند لجن فعال فاضلاب شهري

شمس خرم آبادي قدرت اله,درويشي چشمه سلطاني رضا*,جرفي سهند

* دانشگاه تربيت مدرس، تهرانيكي از فلزات سنگين خطرناكي كه در صنايع مختلف كاربرد دارد، كادميم است. اين فلز سميت زيادي دارد و براي محيط زيست تهديد جدي محسوب مي شود. يكي از روشهاي حذف اين فلز از فاضلاب، استفاده از لجن دفعي فرايند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب است. در اين مطالعه لجن فعال دفعي خشک شده يک تصفيه خانه فاضلاب شهري به دو صورت تصفيه شده و تصفيه نشده به منظور جذب سطحي کادميم استفاده شد. لجن فعال مازاد خشک شده تصفيه خانه فاضلاب شهري با استفاده از پراکسيد هيدروژن يک درصد تصفيه شد. مطالعات سينتيک جذب با استفاده از ارلن ماير به عنوان راکتور جريان ناپيوسته در غلظت اوليه کادميم 50 ميلي گرم در ليتر با اندازه ذرات جاذب بين 50 تا 70 مش صورت گرفت. مدل هاي سينتيک جذب شبه درجه اول و شبه درجه دوم براي ارتباط بين داده هاي آزمايشگاهي به کار برده شدند. مطالعه نشان داد پيش تصفيه با پراکسيد هيدروژن، ظرفيت جذب تعادلي را افزايش مي دهد. ظرفيت جذب تعادلي براي جذب کادميم بر روي لجن فعال مازاد تصفيه شده با پراکسيد هيدروژن و لجن فعال مازاد تصفيه نشده به ترتيب 39.84 و 20.2 ميلي گرم بر گرم به دست آمد. افزايش pH در هر دو حالت باعث افزايش ميزان جذب گرديد. ضرايب همبستگي به دست آمده براي مدل هاي سينتيک شبه درجه اول (R2>0.87) و شبه درجه دوم (R2>0.96) نشان داد که مدل شبه درجه دوم نسبت به مدل شبه درجه اول، داده هاي به دست آمده در مورد هر دو نوع لجن تصفيه شده و تصفيه نشده را بهتر توصيف مي کند.

كليد واژه: جذب سطحي، كادميم، لجن فعال مازاد خشك شده، پراكسيدهيدروژن، مدل هاي سينتيك

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]