حذف مخلوط يون هاي فلزي سرب، نيكل و كادميم از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده

حيدري اقدس,يونسي حبيب اله*,مهربان زهرا

* گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، تهرانگروهي از جاذبهاي سيليكاتي ميان حفره تحت عنوان MCM-41 که مساحت سطح زيادي دارند، با اصلاح برخي از گروههاي عاملي سطحي توسط گروه هاي آمين و ايجاد گونه اصلاح شده NH2-MCM-41، به ظرفيت جذب بالاتري براي جذب يون هاي فلزات سنگين دست پيدا مي کنند. در اين پژوهش، جذب يون هاي كادميم، نيكل و سرب از محلولهاي آبي توسط جاذب اصلاح شده NH2-MCM-41 بررسي شد. کليه آزمايش ها در يک سيستم ناپيوسته و با محلول حاوي سه يون فلزي انجام شد و اثر متغيرهاي غلظت اوليه محلول يون هاي فلزي، مقدار جاذب، زمان تماس و pH مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه pHبرابر 5 براي جذب بهينه است. با افزايش غلظت يون هاي فلزي و كاهش مقدار جاذب، ظرفيت جذب افزايش يافت. داده هاي آزمايش از مدل هاي لانگمير و فروندليچ تبعيت كردند. حداكثر ظرفيت جذب با مدل لانگمير براي يون هاي فلزات سرب، كادميم و نيكل به ترتيب برابر با 57.74، 18.25، 12.36 ميلي گرم بر گرم بود. نتايج اين مطالعه نشان داد كه NH2-MCM-41 جاذبي با ظرفيت جذب بالا براي يون هاي فلزات سرب، نيكل و كادميم است.

كليد واژه: MCM-41؛ NH2-MCM-41؛ سرب، نيكل، كادميم، جذب، ايزوترم[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]