فرمت فایل : پی دی اف
تعداد صفحه : 18

در این جزوه روابط واکنش های تکیه گاهی ، برش ، خمش و تغییر مکان به همراه دیاگرام لنگر و برش برای انواع مختلف بارگذاری ها و شرایط تکیه گاهی به صورت کامل
برای موارد اشاره شده در ذیل ارائه شده است.

 • تیر ساده با بار گسترده
 • تیر ساده با بار گسترده مثلثی
 • تیر ساده با بار گسترده مثلثی متقارن
 • تیر ساده با بار گسترده یکنواخت مقطعی
 • تیر ساده با بار گسترده یکنواخت مقطعی در انتها
 • تیر ساده با بار گسترده یکنواخت مقطعی غیر همسان در دو انتها
 • تیر ساده دو سر کنسول با بار گسترده یکنواخت
 • تیر ساده با بار متمرکز در وسط
 • تیر ساده با بار متمرکز در محل دلخواه
 • تیر ساده با دو بار متمرکز متقارن
 • تیر ساده با دو بار متمرکز غیر متقارن
 • تیر ساده با دو بار متمرکز غیر همسان
 • تیر یکسر ساده یکسر گیردار با بار گسترده یکنواخت
 • تیر یکسر ساده یکسر گیردار با بار متمرکز در وسط
 • تیر یکسر ساده یکسر گیردار با بار متمرکز در محل دلخواه
 • تیر دو سر گیردار با بار گسترده یکنواخت
 • تیر دو سر گیردار با بار متمرکز در وسط
 • تیر دو سر گیردار با بار متمرکز در محل دلخواه
 • تیر یکسر گیردار با بار گسترده مثلثی
 • تیر یکسر گیردار با بار گسترده یکنواخت
 • تیر یکسر گیردار با بار گسترده یکنواخت و لنگر در انتها
 • تیر یکسر گیردار با بار متمرکز در محل دلخواه
 • تیر یکسر گیردار با بار متمرکز در انتها
 • تیر یکسر گیردار با بار متمرکز و لنگر در انتها
 • تیر ساده کنسول دار با بار گسترده یکنواخت
 • تیر ساده کنسول دار با بار گسترده یکنواخت روی کنسول
 • تیر ساده کنسول دار با بار متمرکز در انتهای کنسول
 • تیر ساده کنسول دار با بار گسترده یکنواخت مقطعی
 • تیر ساده کنسول دار با بار متمرکز در دهانه
 • تیر دو دهانه ساده با بار گسترده یکنواخت
 • تیر دو دهانه ساده با تکیه گاه نامتقارن و بار گسترده یکنواخت
 • تیر دو دهانه ساده با بار گسترده یکنواخت در یک دهانه
 • تیر دو دهانه ساده با دو بار متمرکز متقارن در وسط دهانه ها
 • تیر دو دهانه ساده با دو بار تکیه گاه نامتقارن و دو بار متمرکز غیر همسان
 • تیر دو دهانه ساده با بار متمرکز در وسط دهانه
 • تیر دو دهانه ساده با بار متمرکز در محل دلخواه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]