دو دوره سازمان فضايي در شهر ايراني: قبل و بعد از اسلام با استعانت از شواهد تحولات شهر کرمان

* گروه معماري منظر، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهرانشهر، به مثابه تبلور آيين و انديشه جامعه، نمي تواند در تمدنهاي مختلف يکسان پديد آيد. گوناگوني شهرها در تاريخ و جغرافياي جهان، بيش از هر چيز معلول اين تفاوت است. فلات ايران به عنوان يکي از قديمي ترين زيستگاههاي بشر، تمدنهاي مختلفي را تجربه کرده و شهرهاي زيادي را به وجود آورده است.
بررسي روند تغييرات شهر ايراني در طول تاريخ دو شيوه کاملا متمايز را از سازمان فضايي شهر ارايه مي دهد. سازمان فضايي به مثابه نظم حاکم ميان مولفه هاي پديد آورنده در نگرش سيستمي به شهر مي تواند نماد مناسبي براي اين مدعا باشد. اين مقاله ضمن رجوع به آراي مشهور محققان، اسناد باستان شناختي، نوشته هاي مورخان و استنباطهاي عقلي از نشانه هاي موجود فرضيه مذکور را تحقيق کرده و درستي آنرا آزموده است.

كليد واژه: سازمان فضايي، شهر اسلامي، شهر ايراني، شهر باستاني، ساختار، مرکز شهر


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]