مطالعه رفتار اتصالات تير به ستون قوطي شكل با استفاده از ديافراگم پيراموني و بتن پركننده داخلي

مالك شاهرخ*,حاجي فتح علي مرتضي

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانتامين ورق هاي پيوستگي اتصال در داخل ستون هاي قوطي شكل به نحوي كه در آيين نامه 2800 و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان توصيه شده، از ديدگاه اجرايي و قابليت اعتماد، اطمينان بخش به نظر نمي رسد. در اين تحقيق با مدل سازي اجزاي محدود و تحليل غيرخطي مادي و هندسي تحت تاثير بارگذاري هاي تك آهنگ و رفت و برگشتي، به بررسي رفتار مدل هاي اتصالات تير به ستون قوطي شكل با استفاده از ورق هاي مثلثي پيراموني با يا بدون بتن پركننده در داخل ستون و همچنين ورق هاي مثلثي پيراموني توام با كاهش عرض بال مقطع تير به شكل شبه استخواني در مقايسه با حالات استفاده از ورق پيوستگي داخل ستون پرداخته شده است. درباره نمونه هاي اتصال انتخاب شده با ابعاد متداول در سازه هاي ساختماني متعارف، اتصالات داراي ورق مثلثي پيراموني بدون يا با بتن داخل ستون، مقاومت و شكل پذيري قابل حصول تير را تامين و توانمندي قابل ملاحظه اي از نظر ميزان انتقال لنگر بين تير و ستون ارايه مي دهند. در اتصالات تيرهاي استخواني منتهي به ورق هاي مثلثي پيراموني، تمركز تنش در محل اتصال تير به ورق مثلثي كاهش و نسبت شكل پذيري ارتقا مي يابد.

كليد واژه: اتصالات تير به ستون، رابطه لنگر، دوران اتصال، شکل پذيري، ورق پيوستگي، ورق پيراموني، ستون قوطي شکل، تير استخواني

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]