روشی:ابداعی-اجرایی تجربی در تعین درصد سنگهای شناور غیر متعارف درخاکبرداری. ومحاسبه در صورت وضعیت.

نمایش نسخه قابل چاپ