روش معادله نویسی بطریق سری ریاضی در لنگرهای منفی تیرهای نامعین هیپر استاتیکی.

نمایش نسخه قابل چاپ