روش نيمه تحليلي براي محيط بي نهايت سه ماده اي با رفتار ايزوتروپ جانبي در فضاي فركانسي

اردشير بهرستاقي عزيزاله,اسكندري قادي مرتضي*

* گروه علوم پايه مهندسي، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهراندر اين مقاله فضاي كامل ايزوتروپ جانبي شامل يك نيم فضاي بالايي، يك نيم فضاي پايين و يك لايه مياني طوري در نظر گرفته مي شود كه محور ايزوتروپي آنها موازي هم بوده و عمود بر سطوح تماس آنها باشد. اين مجموعه با اثر نيروي دلخواه موثر بر سطح تماس نيم فضاي بالايي و لايه مياني در فضاي فركانسي مورد تحليل قرار مي گيرد. براي اين تحليل، معادلات حركت در فضاي فركانسي به وسيله توابع پتانسيل ارايه شده توسط اسكندري قادي در سال 2005 ميلادي در هر قسمت (نيم فضاي بالايي، نيم فضاي پاييني و لايه مياني) به صورت مستقل در آمده و سپس معادلات حاكم بر توابع پتانسيل در دستگاه مختصات استوانه اي با استفاده از سري فوريه و تبديل هنكل حل مي شود. جواب به دست آمده در نيم فضاهاي بالايي و پاييني چنان است كه اصل تشعشع در آن ها در نظر گرفته مي شود. تعريف مساله چنان است كه از آن نتايج براي (الف) فضاي كامل دو ماده اي، (ب) فضاي كامل شامل يك ماده، (ج) نيم فضا با بار سطحي دلخواه، (د) نيم فضا با بار مدفون دلخواه، (ه) نيم فضاي دو ماده اي با بار سطحي دلخواه، (و) نيم فضاي دو ماده اي با بار مدفون دلخواه و (ز) لايه با ضخامت محدود با نيروي سطحي دلخواه به دست مي آيد. نتايج نهايي براي تغييرمكان ها و تنش ها در فضاي واقعي به صورت انتگرال هايي ارايه مي شوند كه در عين سادگي ظاهري، به دليل داشتن نقاط شاخه اي و قطب ها از پيچيدگي خاصي براي برآورد عددي برخوردار است. با توجه به نقاط شاخه اي و قطب، نتايج عددي با دقت خاصي برآورده شده و انطباق عالي نتايج عددي در حالت نيم فضاي ايزوتروپ جانبي با بار سطحي دلالت بر درستي نتايج عددي به دست آمده در اين مقاله دارد. برآورد عددي نتايج به دست آمده در محدوده فركانسي وسيع انجام و نتايج به صورت منحني هاي تغييرات تغيير مكان و تنش بر حسب عمق و فاصله افقي ارايه شده است. نتايج اين مقاله، هم در تحليل عددي به روش هاي انتگرال هاي مرزي، همانند روش المان هاي مرزي و هم در تعيين توابع امپدانس شالوده هاي سطحي يا مدفون استفاده مي شود.

كليد واژه: فضاي کامل ايزوتروپ جانبي، نيروي سطحي، نيروي مدفون، انتشار امواج، توابع پتانسيل، تغيير مکان، نقاط شاخه اي، قطب

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]