از جمله عوامل اصلی نفوذپذیری بتن می توان به تبخیر بخشی از آب اختلاط كه جهت حصول كارائی یا روانی بیشتر به بتن اضافه می شود اشاره نمود كه به دلیل عدم شركت در واكنش هیدراسیون از بتن تبخیر شده و باعث ایجاد لوله های موئین زیادی در بتن خواهد شد. یكی دیگر از عوامل اثر گذار در نفوذپذیری بتن كسری فیلر سنگدانه ها و عدم استفاده از ریز دانه یا پر كننده مناسب است كه ما را ناگزیر به مصرف سیمان بیشتر می كند . سیمان اضافه با جذب آب از مخلوط بتن باعث افزایش میزان مصرف آب شده و نهایتا نفوذپذیری را افزایش می دهد از سوی دیگر سیمان میزان قلیای بتن را بالا برده و احتمال سرطانی شدن بتن (A-A-R) را افزایش می دهد .
ماده افزودنی مكمل بتن A.C.P كه بخش اساسی مواد سازنده اش را 1- میكروسیلیس 2- فوق روان كننده 3- واترپروف 4- كاتالیزور تشكیل می دهد با هدف ارتقاء خواص در زمان ساخت به بتن اضافه می كنیم. این ماده كه در حدود 6 الی 9 درصد وزن سیمان به بتن افزوده می شود علاوه بر امكان كاهش حدود 15% الی 20% از نسبت آب به سیمان باعث افزایش كارائی یا اسلامپ بتن شده لذا به تراكم بهتر بتن و جلوگیری از حبس شدن هوا در بتن كمك نموده و هنگام باز نمودن قالبها هرگز مقاطع كرمو یا متخلخل روی بتن به چشم نخواهد خورد از سوی دیگر زمان حفظ اسلامپ بتن را جهت حمل بتن در مسافت های طولانی تر یا بتن ریزی با مدت زمان بیشتر افزایش داده و میزان نفوذپذیری و درصد جذب آب بتن را در حدود 90% كاهش داده و مقاومت فشاری را در حدود 50% افزایش می دهد.
افزودنی مكمل بتن پس از افزوده شدن به بتن رفتار های شیمیائی خود را به ترتیب ذیل شروع می كند:
ابتدا مواد فوق روان كننده سازنده A.C.P با انتقال بار الكتریكی منفی به دوغاب سیمان و افزایش اسلامپ به دلیل تبدیل نمودن بتن به مخلوط تك قطبی باعث افزایش اسلامپ می گردند.
به طور همزمان مواد واترپروف موجود در مكمل بتن با توجه به بافت كاملا میكرونیزه و غیر قابل انحلال خود طی انجام عمل اختلاط در بچینگ و تراك میكسر با جایگیری در ریز ترین فضاهای خالی و خلل فرج ریز میكروسكپی باعث رفع اثرات نامطلوب كم بودن فیلر در بتن می گردند بدین ترتیب نفوذپذیری بتن به مقدار قابل توجهی كاهش پیدا می كند.
پس از آغاز واكنش هیدراسیون میكروسیلیس(SiO2) موجود در مكمل بتن با Ca(OH)2 قابل انحلال وارد واكنش شده و سیلیكات كلسیم هیدراته(C-S-H) تولید می كند.
سیلیكات كلسیم ایجاد شده علاوه بر غیر قابل انحلال بودن باعث بالا بردن مقاومت فشاری بتن شده و یكی از عوامل اصلی قلیائی بتن را كاهش می دهد و نقش موثری در كاهش احتمال بروز واكنش قلیائی سنگدانه ها خواهد داشت .
مواد كاتالیزور سازنده افزودنی مكمل بتن نقش اساسی در بهبود انجام واكنش میكروسیلیس با Ca(OH)2 موجود در بتن دارند زیرا تمامی واكنش های شیمیائی برای پیشرفت نیاز به نوعی كاتالیزور دارند.
كاتالیزور به كار رفته در مكمل بتن باعث تكمیل و بهبود واكنش فوق الذكر می گردد و از به هدر رفتن میكروسیلیس ( كه در طرح های اختلاط معمول در حدود 15% است) جلوگیری به عمل می آورد به همین دلیل است كه مصرف مكمل بتن در حدود 2% كمتر از ژل میكروسیلیس یا میسكروسیلیس و فوق روان كننده به صورت مجزا خواهد بود.