ساخت نانوکامپوزيت NiO-YSZ براي آند پيل سوختي اکسيد جامد به روش لايه نشاني الکتروفورتيک

ضرابيان مينا*,فقيهي ثاني محمدعلي,سيم چي عبدالرضا

* دانشکده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريفدر اين پژوهش، نانوکامپوزيت NiO-YSZ جهت استفاده به عنوان لايهAFL آند SOFC به روش لايه نشاني الکتروفورتيک ساخته شد. براي اين منظور، ابتدا سوسپانسيون حاوي ذرات NiO و YSZ با نسبت 50:50 و با غلظت 10gr/Lit در محيط هاي غير آبي متعددي تهيه شد. بررسي ها نشان داد که سوسپانسيون تهيه شده در ايزوپروپانول، با افزودن يد داراي بهترين شرايط براي انجام فرآيند الکتروفورتيک است. سپس اين سوسپانسيون جهت لايه نشاني الکتروفورتيک در ولتاژ ثابت مورد استفاده قرار گرفت. اثر تغيير پارامترهاي فيزيکي شامل ميدان الکتريکي و زمان بر تغيير ترکيب کامپوزيت مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن، اثر تغيير ترکيب سوسپانسيون بر تغيير ترکيب کامپوزيت نشانده شده در صورت 1) کاربرد اکسيد نيکل ميکرومتري و 2) کاربرد همزمان اکسيد نيکل نانومتري و ميکرومتري مطالعه شد. نتايج هم چنين نشان داد که افزودن اکسيد نيکل نانومتري به سوسپانسيون سبب افزايش درصد وزني NiO در کامپوزيت مي شود.

كليد واژه: پيل سوختي اکسيد جامد، لايه نشاني الکتروفورتيک، کامپوزيت، NiO-YSZ

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]