سازمان فضايي شهر ساساني بيشاپورشهر باستاني بيشاپور دومين پايتخت ساساني است که توسط شاپور برپا گرديد. اين مقاله به دنبال توصيف روشن و معرفي ويژگيهاي سازمان فضايي اين شهر تاريخي بصورت مستند و بر اساس يافته هاي ملموس کاوش هاي باستان شناسي است. چهره اصلي شهر بيشاپور که در اين مقاله به توصيف آن پرداخته شده در کاوش هاي باستان شناسي انجام شده طي سالهاي 1347 تا 1357 بدست آمده است. طي اين کاوش ها ارگ حکومتي شامل کاخ و معبد آناهيتا و حصار شهر بعلاوه قسمتي از برج و باروي آن مورد کاوش قرار گرفت و برخي از ابنيه آن نيز حفاظت و مرمت گرديد. بيشاپور به علت سرگذشت ويژه تاريخي آن و عدم تغيير و تحولات بر روي ساخت تاريخي، در دوره اسلامي، تقريبا دچار تغيير اساسي نشده و از جمله معدود شهرهاي تاريخي ايران است که سازمان فضايي آن قابل تشخيص است.
در اين نوشته ابتدا مفهوم شهر در فرهنگ ايران باستان به اجمال مورد بررسي قرار گرفته و پس از شناخت گذراي وضعيت فرهنگي مذهبي و سياسي ساخت شهر توسط شاپور کليت سازمان فضايي شهر بر اساس يافته ها و گزارش باستان شناسي معرفي مي گردد.

كليد واژه: بيشاپور، مفهوم شهر، باستاني، شهر ساساني، سازمان فضايي شهر، شاپور، معبد، آناهيتا

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]