ستون های cft به ستون های پر شده توسط بتن گویندکه دارای ویژگی های خوبی از جمله مقاومت کششی بالا ،شکل پذیری بالا و همچنین جذب انرژی بالا می باشند.
این ستون ها میتواندزمان ساخت را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
پر کردن داخل ستون نه تنها موجب افزایش ظرفیت باربری ستون می شود بلکه سختی جانبی آن را بالا می بردکه این امر ازنظر کنترل تغییر مکان نسبیطبقات بسیار مفید است.وجود بتن در داخل فولاد موجب مقاومت ستون در برابر آتش سوزی میشود.
فولاد بیرونی ستون نقش مقامت کننده طولی وعرضی را دارد همچنین این پوسته بتن را داخل خود محصور میکند که بتن را در تمام جهات تحت تنش قرار می دهد.
به زبان دیگر فولاد بتن داخل خود را تقویت می کند.این کار کمانش لوله فولادی را کنترل می کند وپایداری و مقامت کششی ستون را افزایش می دهد.
از دوره 1980 به بعد استفاده و تحقیق در مورد اینگونه ستون ها فر اگیر شد.از اواخر دهه 80 میلادی از این ستون ها در کشور های زیادی از جمله آمریکا ژاپن استرالیا وچین به عنوان یکی از المان های اصلی سازه در برابر زلزله استفاده کردند.بلندترین ساختمانی که با استفاده از این نوع ستون ساخته شده در چین قرار دارد با ارتفاع 293 متر از سطح زمین.
در کشور ما این ستون ها از سال 87 تاکنون در مبحث 10 مقررات ملی ساختمان گنجانده شده و به تازگی برخی موارد مثل نسبت عرض به ضخامت مقطع cft فشرده لرزه ای نیز گنجانده شده است.در این نوع ستون به علت حذف جوشکاری داخل ستون امکان نظارت بیشتر بر کیفیت جوشکاری نیز فراهم آمده است