شناسايي پارامترهاي مودال بر اساس داده هاي آزمايش ارتعاش محيطي با نرم افزار جديدSIP

يادگاري جواد*,بهار اميد

* پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهيكي از انواع آزمايش هاي ديناميكي كه روي سازه ها انجام مي شود، آزمايش ارتعاش محيطي است كه از ترافيك و باد به عنوان تحريك محيطي و يا طبيعي استفاده مي شود. با توجه به ماهيت تحريك هاي محيطي كه قابل اندازه گيري نيستند، نيروهاي وارد به سازه ناشناخته خواهد بود و در نتيجه تحليل تجربي مودال براي به دست آوردن پارامترهاي ديناميكي بايد فقط بر اساس پاسخ هاي سازه يا به عبارت ديگر بر اساس داده هاي خروجي - تنها انجام شود. يكي از دشواري هاي تحليل هاي مودال بر اساس داده هاي خروجي - تنها، نياز آن به روش هايي است كه شناسايي سيستم را بر اساس داده هاي ارتعاش محيطي كه از لحاظ دامنه به نسبت كوچك و همراه اغتشاش هستند، انجام دهند. بدين منظور از دو روش تحليل مودال مكمل يكديگر كه عبارتند از روش به نسبت ساده جستار قله در حوزه فركانس و روش پيشرفته تر شناسايي زير فضاي تصادفي در حوزه زمان استفاده مي شود. با استفاده از اين دو روش يك نرم افزار گرافيكي به نام SIP در محيط MATLAB تهيه شده است كه در شناسايي پارامترهاي مودال سازه هاي بزرگ مهندسي عمران از قبيل پل ها و ساختمان هاي بزرگ قابل استفاده است. در اين مقاله سعي شده است كه كاربرد روش هاي شناسايي پارامترهاي مودال در سازه هاي بزرگ مهندسي عمران بيان و قابليت ها و ويژگي هاي نرم افزار گرافيكي نوشته شده به طور اختصار ارايه شود. پل قوسي فلزي بابلسر با استفاده از نرم افزار SIP و داده هاي به دست آمده از آزمايش ارتعاش محيطي انجام شده بر روي اين پل تحليل شده و پارامترهاي مودال اين پل استخراج و ارايه مي شود.

كليد واژه: تحليل مودال، شناسايي سيستم، آزمايش ارتعاش محيطي، داده هاي خروجي تنها، روش جستار قله، روش شناسايي زيرفضاي تصادفي، نرم افزار گرافيکي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]