🎯 ضوابط نورگیر ، حیات خلوت یا پاسیو :🔹حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۶% (شش درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.

( به اتاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند )

🔹حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۳% ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.(به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند.)

🔹ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۱۲ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۳ متر الزامیست .

🔹حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست .


🔹در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری می کنند :

🔻فاصله دو پنجره فضای اصلی روبروی هم ۶ متر الزامیست .

🔻فاصله دو پنجره فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست .

🔻فاصله دو پنجره ، یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست.

🔵ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی ، شرایط بالا رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یا پاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند.