طراحي کولرهاي هوايي مجهز به وسايل افزاينده انتقال حرارت

ذوقي علي تقي*,جعفري نصر محمدرضا,گلكار محمد مهدي

* پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گازدر اين تحقيق روش طراحي سريع كولرهاي هوايي با ملاحظات افت فشار توسعه داده شده است. به دليل استفاده از حداكثر افت فشار مجاز و روش انجام محاسبات كاملا متفاوت، نتايج به دست آمده از اين روش در مقايسه با ديگر روش هاي متداول براي يك تبادل بار حرارتي يكسان، سطح انتقال حرارت كوچك تري را ارايه مي دهد كه هزينه ساخت كمتري را نيز به همراه خواهد داشت. در اين پژوهش نشان داده مي شود كه چگونه طراحي مبدلي با شرايط بهينه تر نسبت به روش هاي متداول به آساني قابل حصول است. قدرت، قابليت و جاذبه اين روش در تعميم طراحي و يا شبيه سازي عملكردي كولرهاي هوايي مجهز به وسايل افزاينده انتقال حرارت و يا انواع مختلفي از لوله هاي پره دار مي باشند.

كليد واژه: كولر هوايي، وسايل افزاينده انتقال حرارت (HTE)، الگوريتم طراحي سريع، نرم افزار[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]