عملکرد راکتور بافلدار بي هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير

ترابيان علي,ابطحي سيدمهران*,امين محمدمهدي,مومني سيدعليرضا

* دانشکده مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهراندر اين مطالعه عملکرد يک راکتور بافلدار بي هوازي به منظور حذف سولفات از فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير بررسي شد. راکتور شامل يک پايلوت 100 ليتري و شش اتاقک بود. راه اندازي راکتور با زمان ماند هيدروليکي 25 ساعت و دماي 35 درجه سلسيوس آغاز شد و سرانجام زمان ماند به تدريج تا 33/3 ساعت کاهش يافت. بهترين عملکرد راکتور در زمان ماند هيدروليکي 4 ساعت و نرخ بارگذاري سولفات 318/3 کيلوگرم سولفات بر مترمکعب در روز با راندمان حذف سولفات 15/89 درصد مشاهده شد. در اين شرايط بيشترين درصد حذف سولفات 08/69 درصد در اتاقک اول بود. اتاقک اول به علت رخ دادن فازهاي اسيدزايي و استات زايي داراي کمترين pH بود. اين نتيجه نشان داد که سولفيدزايي در فاز اسيدزايي فرآيند تصفيه بي هوازي رخ مي دهد. سپس در زمان ماند هيدروليکي 4 ساعت، دما تا 20 درجه سلسيوس کاهش يافت و حداکثر درصد حذف سولفات 11/66 درصد به دست آمد. در اين شرايط حداکثر درصد حذف سولفات 98/28 درصد در اتاقک چهارم بود که اين اتاقک داراي پايين ترين pH نيز بود. اين پديده نشان مي دهد که کاهش دماي راکتور موجب انتقال مرحله اسيدزايي به اتاقکهاي بعدي راکتور مي شود. همچنين اين يافته ها دليلي ديگر بر توانايي فاز اسيدزايي در حذف سولفات است.

كليد واژه: راکتور بافلدار بي هوازي، اتاقک، سولفات، pH؛ زمان ماند هيدروليکي، دماي راکتور

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]