پيش بيني غلظت آمونيوم و مواد آلي فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

ذوقي محمدجواد*,ذوقي تكتم,سعيدي محسن

* پژوهشکده محيط زيست جهاد دانشگاهي، رشتدر اين تحقيق به منظور پيش بيني ميزان غلظت مواد آلي و آمونيوم موجود در فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، دو سيستم در آزمايشگاه مدل شد. براي آموزش و تست مدل شبکه عصبي، از نتايج آزمايشگاهي به دست آمده استفاده شد. سيستم 1، فقط شامل راکتور حاوي زباله تازه بود. در اين سيستم فاضلاب پس از توليد، بر روي زباله تازه بازگردانده مي شد. سيستم 2، شامل راکتور حاوي زباله تازه و راکتوري حاوي زباله خوب تجزيه شده بود. در اين سيستم، فاضلاب پس از خروج از زباله تازه بر روي راکتور حاوي زباله خوب تجزيه شده، تخليه و سپس بر روي زباله تازه بازگردانده مي شد. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که در سيستم 1، انباشتگي مواد آلي و NH4+-N رخ داد، اما حذف مواد آلي و NH4+-N در سيستم 2 به خوبي صورت گرفت به طوري که در طول مدت آزمايش، ميانگين راندمان حذف مواد آلي در سيستم 2، معادل 85 درصد و ميانگين راندمان حذف NH4+-N معادل 34 درصد بود. همچنين پيش بيني ميزان غلظت مواد آلي و NH4+-N به وسيله شبکه عصبي مصنوعي، با توجه به شاخصهاي آماري با کارايي بالايي صورت گرفت.

كليد واژه: تجزيه بي هوازي، شبکه عصبي مصنوعي، مواد آلي، آمونيوم، شيرابه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]