فضاهاي عمومي و عوامل موثر بر حيات جمعي


پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي انسان و تامين فرصتهاي لازم در زمينه کسب تجارب اجتماعي وي، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدي است و فضاي عمومي ظرفيتي عظيم در پاسخ به اين جنبه از حيات انسان در جوامع شهري محسوب مي شود. از اينرو با توجه به اين ظرفيت عظيم از يکسو و تاکيد بر بعد اجتماعي انسان و فضا از ديگر سو، مقاله حاضر به بررسي علل و عوامل موثر بر حفظ و تداوم حيات جمعي و کيفيت اجتماع پذيري فضاهاي عمومي خواهد پرداخت.

كليد واژه: فضاي عمومي، حيات جمعي، اجتماع پذيري و تعاملات اجتماعي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]