فيلم آموزش LabVIEW 7 به زبان فارسي
فهرست آموزشي :

1- طريقه ساخت VI

2- آشنايي با كنترل پلت و تولزپلت و آشنايي با كارهاي گرافيكي ظاهر پلت

3- آشنايي با فانكشن پلت و استفاده از آن

4- طريقه ساخت SUB VI

5- استفاده از ساختارهاي شرطي و حلقه هاي ساده

6- استفاده از ساختارهاي حلقه اي

7- كار با استرينگ ها و كار با روابط و ساختارهاي منطقي

8- كار با آرايه ها و كلاستر ها

9- دستيابي به فايلها و كار با آنها

10- كار با نمودارها و چارتها وبلوكهاي گرافيكي

11- كاربا فايلهاي صوتي و ايجاد اصوات دلخواه

12- پردازش سيگنالهاي مختلف ( فيلترينگ و مسائل مربوط به نويز )

13- پردازش سيگنالهاي مختلف ( fft و كارهاي فركانسي و مثالي از DSP )

14- كار با پرينتر و ارسال اطلاعات به آن و ايجاد گزارشهاي مختلف

15- كار با عكسها و بلوكهاي پردازش تصوير

16- درسي از مخابرات در لب ويو

17- كار با پورتها و استفاده از پروتكل GPIB و 488 و tcp/ip و گذرگاه PCI-ISA

18- ساخت فرمولها و معادلات دلخواه و ارتباط با matlab و مباحثي از curve fitting

19- كار با DLL و توابع سيستم عامل و ارنباط با ماوس و كيبرد و web و html د اينترنت

20- درسي از كنترل در لب ويو

يه آموزش كامل و عالياينم لينكهاي دانلود
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

پوشه فايلها

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

پسورد براي باز كردن فايلها :

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]