قالب *بندي :
در ساختمانها و ابنيه بتني قالبها، كه در حقيقت ظروف موقتي با شكل و فرم مورد نظر براي نگهداري ميل*گردها (آرماتور) و بتن خيس تازه هستند، نقش مهمي به عهده دارند. قالب*بندي قسمت عمده*اي از مخارج ساخت و اجراي اسكلت*هاي بتني و اجزاي بتني ساختمان را به خود اختصاص مي*دهد. هزينه مصالح، ساخت و اجراي قالبهاي بتني بستگي به شكل قالب و دشواري ساخت آن و نوع مصالح مصرفي دارد. در پاره*اي از موارد ممكن است قالب*بندي تا بيش از 75 درصد هزينة يك عضو بتني را به خود اختصاص دهد.
يك قالب، در عين حال كه بايد داراي فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادي قابل قبول باشد، بايد استحكام و ايمني كافي داشته باشد.
طرح قالبهاي بتن كه براي استحكام كافي براي نگهداري بتن داشته و در اثر فشارهاي وارده مقاوم باشد و در موقع بتن*ريزي، از فرم اصلي خارج نشده و به اصطلاح شكم ندهد مسئله*ايست سازه*اي. اين مسئله، جز در مواردي كه از قالبهاي پيش*ساخته با مشخصات معين استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهاي ديوار، ستون و يا تاوه*ها كه از صفحات و يا تخته*هاي چوبي ساخته مي*شوند. صادق است پس از طرح و محاسبه بارهاي وارده، هر يك از قسمتهاي اصلي قالب را ممكن است به عنوان يك تير تحليل نموده و حداكثر ممان و برش و خمشي كه ممكن است وجود داشته و پيش آيد محاسبه نمود. سپس با محاسبه بارهاي كششي و فشارهاي وارد بر قطعات تقويتي عمودي و تيرهاي نگه*دارنده خارجي اندازه*هاي لازم آنها را محاسبه مي*نمايند.
براي آنكه يك قالب از نظر اقتصادي با صرفه بوده و هزينه*هاي مصرفي براي ساخت آن به حداقل برسد بايد به نكات زير توجه نمود:
1ـ مخارج تهيه مصالح و ساخت قالب متناسب با نيازهاي مورد مصرف آن باشد.
2ـ مصالح مصرفي براي ساخت قالب با دقت كافي انتخاب و تهيه شود به نحوي كه بين دفعات استفاده از قالب و تداوم فعاليتهاي كارگاه از نظر اقتصادي تعادل برقرار باشد. به عبارت ديگر هرچقدر امكان تعداد دفعات بيشتر استفاده از قالب وجود داشته باشد به همان ميزان در استحكام آن و انتخاب نوع مصالح مرغوب بايد توجه بيشتري مبذول داشت.
3ـ انتخاب روش ساخت و مصالح مناسب و در صورت لزوم پوشش مناسب سطوح داخلي قالب، به نحوي كه امكان دستيابي به نتايج مورد نظر مستقيماً ميسر باشد. ترميم بتن و يا تغيير و اصلاح فرم مورد نظر طرح شده قبلي پس از گرفتن بتن و باز كردن قالبها هم بسيار دشوار و حتي در صورتي كه امكان داشته باشد، به مراتب از پيش*بينيهاي لازم اوليه گرانتر تمام مي*شود.
4*ـ روش مناسب و وسايل كافي براي حمل، بلند كردن و سوار نمودن قالبها در محل كار انتخاب و پيش*بيني شده باشد.
5ـ انواع مصالحي كه ممكن است به كار برده شوند، نظير قالبهاي فلزي و يا چوبي بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرند و هر كدام كه برحسب مورد مناسب*تر تشخيص داده شد انتخاب شود. قالبهاي چوبي معمولاً سبك*تر و لذا امكان ساخت قطعات بزرگتر و استفاده از آنها بيشتر از قالبهاي فلزي نظيرشان است. در عوض قالبهاي فلزي را به دفعات بيشتر از قالبهاي چوبي مي*توان مصرف نمود.
6ـ طراحي قالب بايد به نحوي انجام شود كه در چهارچوب خواسته*هاي معماري و سازه*اي بتوان به تعداد دفعات هر چه بيشتر مصرف كرد و تطبيق و تنظيم آن براي كارهاي بعدي تكراري سهل و راحت باشد. تعادل موارد فوق بايد طوري باشد كه قبل از شروع قالب*بندي امكان محاسبه مخارج آن مقدور بوده و از نظر اقتصادي به صرفه و توجيه*پذير باشد.
در زير طرز قالب*بندي اجزاء مختلف ساختمانهاي بتني شرح داده شده است.
قالب*بندي ديوارهاي بتني :
الف) روش معمولي :
دو نمونه از قالب*بندي ديوارهاي بتني به طريق معمولي وجود دارد. قسمت اصلي قالب (سطوحي كه مستقيماً با بتن در تماس است) از صفحات چوبي و يا از تخته*هاي چوبي ساخته مي*شود. براي استحكام قالب و جلوگيري از باز شدن آن هنگام بتن*ريزي و حفظ فاصلة بين دو ديواره قالب بست*هاي مخصوصي را به كار مي*برند. براي نصب بستها يا دو عدد چهارتراش، كه به فاصله معيني از هم به صورت افقي قرار مي*گيرند و يا يك چهارتراش به كار مي*برند. در حالت اخير بايد براي عبور ميله*هاي بستها چهارتراش*ها را در محلهاي لازم سوراخ كرد.
براي جلوگيري از فشار بتن روي مجموعه قالب در هنگام بتن*ريزي، و همچنين پايداري قالب، تيرهاي چوبي كه به آنها دستك گفته مي*شود و يك سر آن بر روي زمين محكم شده و سر ديگر آن را به قالب محكم كرده*اند، به كار مي*برند. پاره*اي از انواع مختلف بستها وجود دارند. بستها ممكن است همراه با صفحه فلزي نيرو پخش*كن، نظير واشر باشند به طوري كه بتوان فاصلة دو ديواره قالب را تا موقع بتن*ريزي به اندازه لازم حفظ كرد. به طور كلي بستها ممكن است شامل يك ميله ساده*اي كه دو سر آن و يا گاهي فقط يك سر آن، پيچ شده است باشد كه در اين صورت يا ميله را پس از بتن*ريزي در بتن گذاشته و پس از باز كردن قالب قسمتهاي اضافي كه بيرون مانده است را قطع مي*كنند و يا پس از گرفتن بتن و قبل از سخت شدن آن را بيرون مي*كشند و يا به صورت دو پوسته*اي است كه امكان جدا كردن ميله از داخل پوسته وجود دارد.
در قالب*بندي گوشه*ها و پايه*ها بايد دقت كافي مبذول داشت و با پشت*بندهاي اضافي آنها را تقويت كرد.
ب) روش بالارو :
از جمله محسنات اين روش قالب*بندي كه براي ديوارهاي نسبتاً بلند استفاده مي*شود تعداد دفعات بيشتر استفاده از قالب و سرعت عمل بيشتر آن است. در اولين دفعه استفاده از قالب دو ديواره قالب با تكيه به پاخور بتني (رامكا) به صورت معكوس قرار مي*گيرد. پس از ريختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهاي داخلي قالب را تا حد نهايي بتن ريخته شده بالا مي*برند و پس از محكم كردن آن قسمت دوم ديوار را بتن ريزي مي*كنند. پس از سخت شدن بتن، قالب را باز كرده و نظير دفعه اول عمل مي*كنند. عمل قالب*بندي و بتن*ريزي را به همين ترتيب تا انتهاي كار و اتمام بتن*ريزي ديوار ادامه مي*دهند.
ج) روش لغزنده :
در اين روش قالب را به صورت پيوسته و پس از هر مرتبه بتن*ريزي به كمك جكهاي هيدروليكي و در حالي كه دو جداره قالب به بتن ريخته شده قبلي چسبيده است به سمت بالا مي*كشند. اين روش براي ساختن سازه*هايي نظير منابع آب، هسته مركزي ساختمانهاي چند طبقه و يا سيلوها روش مناسبي است.
از آنجايي كه روش لغزنده به صورت پيوسته انجام مي*شود براي استفاده هر چه بهتر و اقتصادي*تر از قالب و جلوگيري از وقفه كار نياز به برنامه*ريزي دقيق و آماده كردن وسايل و امكانات لازم نظير، تعيين ساعات كار كارگران در مراحل مختلف، فراهم كردن نور مصنوعي كافي براي كار در شب و تهيه و حمل و ريختن به موقع بتن دارد.
فرم معماري و طرح سازه*اي كه قرار است با استفاده از قالبهاي لغزنده بتن*ريزي كرد بايد مناسب براي اين سيستم قالب*بندي باشد. معمولاً نكته اصلي در اين مورد يكنواختي ضخامت ديوار با حداقل حفره*ها و سوراخ در بدنه آن با ارتفاعي حداقل برابر 20 متر است.
قسمتهاي اصلي يك قالب لغزنده عبارتند از:
ديواره*هاي قالب :
ديواره*هاي قالب بايد به اندازه كافي محكم و مقاوم باشند. جنس اين ديواره*ها ممكن است چوبي و يا فلزي باشند. قالبهاي فلزي به مراتب سنگين*تر از قالبهاي چوبي*اند ولي در عوض استحكام بيشتري داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها بيشتر است. تعميرات و يا تغييرات احتمالي قالبهاي فلزي نيز نسبت به قالبهاي چوبي دشوارتر است در عوض تميز كردن آنها آسانتر و نماي بتن پس از باز كردن قالب صاف*تر است.
طوقه*ها :
اين طوقه*ها براي نگهداري سكوي كار و انتقال آن و همچنين نگهداري و تحمل وزن قالب و كابل جك در نظر گرفته مي*شوند. طوقه*ها معمولاً فلزي و به صورت پروفيلهايي مناسب طرح و در نظر گرفته مي*شوند.
سكوي كار :
معمولاً سه سطح كار در نظر مي*گيرند. يكي كه بالاتر از طوقه*ها و در ارتفاعي در حدود دو متر و بالاتر از انتهاي ديوار قرار گرفته و براي استفاده از بستهاي فلزي ثابت*كننده به كار مي*روند. ديگري سكويي است كه در بالاي كف و هم*تراز بالاي قالب قرار مي*گيرد و براي قرار دادن ظرف بتن و انبار كردن مصالح و وسايل تراز كردن و همچنين وسايل كنترل جك مورد استفاده قرار مي*گيرد و بالاخره سومين سكو به صورت چوب*بست آويزان و يا يكسره كه معمولاً در دو طرف ديوار قرار گرفته و براي دسترسي به نماي قسمتي از ديوار، كه به تازگي قالب آن را باز كرده و ترميم احتمالي آن، مورد استفاده قرار مي*گيرد.
جكهاي هيدروليكي :
جكهاي هيدروليكي مورد استفاده معمولاً با ظرفيت خود، نظير جكهاي سه تني و يا شش تني مشخص مي*شوند.
قالب*بندي ستونها :
ديواره*هاي قالب ستونها نظير قالب ديوار است. پشت*بندها معمولاً از چهارتراشهايي با مقطع مربع و به اندازه لزوم و به فواصل معين و مساوي هم ساخته شده و به كمك بستهاي فلزي و گوه*ها محكم مي*شوند. با توجه به زيادي تعداد ستونها، به خصوص در ساختمانهاي بزرگ، قالب ستونها را مي*توان به دفعات نسبتاً زيادي مورد استفاده قرار داد. به همين علت بايد در طراحي و ساخت آنها دقت كافي به كار بست تا ضمن استحكام كافي، باز و بسته كردن آنها ساده و عملي باشد.
قالب ستونهاي گرد به صورت لوله*هايي با قطر مشخص و از جنس فايبرگلاسهاي مسلح شده و يا از اجناسي نظير آن ، كه ضمن استحكام كافي نسبتاً سبك باشد، انتخاب مي*كنند. قالبهاي ستونهاي گرد را گاهي از چوب نيز مي*سازند. در اين حالت عرض صفحات چوبي را به مراتب كمتر از حالت قالبهاي ستونهاي چند ضلعي در نظر مي*گيرند.
امروزه در ايران، به علت كمبود و گراني چوب، ساختن و استفاده از قالبهاي فلزي براي ستونهاي بتني رايج شده است. اين قالب كه به دفعات نسبتاً زيادي مي*توان به كار برد و از ورق*هاي فلزي با پشت*بندهايي از نبشي ساخته مي*شوند وزن نسبتاً زيادي داشته و جابجايي آنها دشوارتر از قالبهاي چوبي نظيرشان است.
نكات عمومي در ساختن قالبها :
در ساختن قالب اجزاء مختلف بتني نكات زير را بايد رعايت كرد:
1ـ صفحات و اندازه قالبها بايد به اندازه كافي به هم چسبيده و متصل شوند تا از خارج شدن شيره بتن، كه باعث ايجاد حفره*هايي در سطح بتن مي*شود، كرموشدن بتن، جلوگيري گردد.
2ـ قبل از بتن*ريزي قالبها را بايد در كليه جهات عمودي و افقي، كنترل نمود و از استحكام پشت*بندها، دستكها و تيرهاي نگهدارنده قالب مطمئن گرديد.
3ـ در موقع بتن*ريزي قالبها را بايد پيوسته كنترل كرد و در صورت لزوم آنها را تنظيم و يا تقويت كرد.
4ـ قبل از بتن*ريزي كليه قسمتهاي داخلي قالب را بايد كنترل نمود و آن را از هر گونه اشياء اضافي، نظير خرده*هاي چوب پاك كرد.
5ـ اگر ارتفاع بتن*ريزي بيش از 5/1 متر باشد بايد از وسائلي نظير ناودانهاي فلزي و يا لوله*هاي لاستيكي استفاده كرد تا از جدا شدن دانه*هاي شن و ماسه و دوغاب سيمان از هم جلوگيري شود.
6ـ در موقع ويبره كردن بتن بايد انتهاي ويبراتور تا حد پايين بتن پايين برد و حتي بتن ريخته شده قبلي را تا حداكثر 20 سانتيمتر ويبره كرد. بايد توجه داشت كه ويبره كردن بتن ريخته شده قبلي، بخصوص اگر بتن نسبتاً سخت شده باشد، ممكن است باعث باز شدن و شكستگي قالب، به خصوص در مورد ديوارها و بتنها شود. يادآوري مي*شود كه ويبره كردن بتن ريخته شده قبلي در صورتي كه بتن به حالت پلاستيكي درآيد براي بتن ضرري نخواهد داشت.
7ـ موقعي كه بتن*ريزي با پمپ و از ته قالب انجام مي*شود بايد توجه داشت كه پر كردن قالب از بتن با سرعت زياد صورت گيرد تا از سخت شدن آن قبل از پر شدن قالب جلوگيري شود. در صورتي كه قدرت پمپ و ميزان بتن*ريزي به اندازه*اي كم باشد كه بتن شروع به گرفتن كند فشار زيادي به سطوح داخلي قالب وارد آمده و ممكن است باعث باز شدن و يا شكستگي مي شود.